strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział XIV

Łączenie się, podział oraz likwidacja koła


Łączenie się kół

§ 79

Koło może w każdym czasie połączyć się z innym kołem na podstawie uchwał walnych zgromadzeń łączących się kół.

§ 80

Uchwały o połączeniu powinny zawierać:
 1. oznaczenie koła przejmującego i przejmowanego;
 2. datę połączenia.

§ 81

Podstawę rachunkową połączenia stanowią sprawozdania finansowe łączących się kół, sporządzone na dzień połączenia.

§ 82

Połączenie wywiera skutek od chwili wpisania go do rejestru właściwego zarządu okręgowego i wykreślenia koła przejmowanego.

§ 83

Członkowie, którzy w chwili połączenia należeli do koła przejmowanego, stają się członkami koła przejmującego.

§ 84

Wskutek połączenia majątek koła przejętego przechodzi na koło przejmujące a wierzyciele i dłużnicy pierwszego stają się wierzycielami i dłużnikami drugiego.

§ 85

 1. Niezwłocznie po podjęciu uchwał o połączeniu zamiast zarządu i komisji rewizyjnej koła przejmowanego, działa z Zarząd i komisja rewizyjna koła przejmującego przejmują obowiązki zarządu i komisji rewizyjnej koła przejmowanego w momencie zarejestrowania zmian zgodnie z §82 statutu.
 2. Jeżeli uchwały walnych zgromadzeń o połączeniu tak stanowią, p Po wpisie połączenia do rejestru, koło dokonuje niezwłocznie wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej na okres do końca kadencji tak jak dotychczasowego zarządu.


Podział koła

§ 86

Koło może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia w ten sposób, że z jego wydzielonej części zostaje utworzone nowe koło.

§ 87

 1. Uchwała o podziale koła powinna zawierać:
  1. oznaczenie dotychczasowego koła i koła powstającego w wyniku podziału;
  2. listę członków przechodzących do nowego koła powstałą w oparciu o dobrowolne oświadczenie członków;
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego koła i planu podziału składników majątkowych i finansowych oraz określenie procentowego udziału koła dotychczasowego i powstającego w dzielonym majątku;
  4. datę podziału koła.
 2. Koła dotychczasowe i koło powstające winny dzierżawić lub mieć gwarancję wydzierżawienia obwodu łowieckiego.

§ 88

Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale koła zebranie członków przechodzących do nowego koła:
 1. określa ilość członków zarządu, funkcję w zarządzie, sposób jego wyboru oraz dokonuje wyboru zarządu ilość członków komisji rewizyjnej,
 2. dokonuje wyboru zarządu i komisji rewizyjnej.

§ 89

Zarząd koła powstającego jest obowiązany w terminie 14 dni od jego wyboru wystąpić z wnioskiem do właściwego zarządu okręgowego Zrzeszenia o wpisanie koła do rejestru a zarząd koła dotychczasowego - z wnioskiem o wpisanie do rejestru jego podziału.

§ 90

Wskutek podziału koła, na koło powstające przechodzą z chwilą jego zarejestrowania wynikające z planu podziału składniki majątkowe oraz prawa i zobowiązania. W tym też zakresie wierzyciele i dłużnicy dotychczasowego koła stają się wierzycielami i dłużnikami powstającego koła. Za zobowiązania powstałe przed podziałem koło dotychczasowe i nowopowstające odpowiadają proporcjonalnie do przejętego majątku.

§ 91

Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji o podziale koła zarząd koła zwołuje walne zgromadzenie celem podjęcia uchwał, o których mowa w §53 pkt 1, 6, 8, 10, 14.

§ 92

Przy podziale koła i rejestracji koła nowopowstającego stosuje się odpowiednio przepisy §30 niniejszego statutu.


Likwidacja koła

§ 93

Likwidacji koła dokonuje ostatni zarząd koła lub likwidatorzy powołani przez walne zgromadzenie koła.

§ 94

W przypadku nie powołania likwidatora przez walne zgromadzenie koła w terminie 30 dni od daty uchwały o rozwiązaniu koła bądź jego wykluczeniu ze Zrzeszenia likwidatora powołuje właściwy zarząd okręgowy.

§ 95

Likwidatorzy koła obowiązani są:
 1. powiadomić niezwłocznie właściwy zarząd okręgowy Zrzeszenia o powierzeniu im likwidacji z podaniem swoich nazwisk, imion i adresów do korespondencji;
 2. złożyć właściwemu zarządowi okręgowemu:
  a) bilans otwarcia likwidacji,
  b) sprawozdanie z dokonanej likwidacji koła.

§ 96

W przypadku uchylania się przez likwidatorów od przeprowadzenia likwidacji koła, albo nie zakończenia likwidacji koła w terminie 12 miesięcy od powołania likwidatora właściwy zarząd okręgowy władny jest odwołać likwidatorów i powołać nowych.

§ 97

 1. W przypadku likwidacji koła jego majątek przeznacza się na zaspokojenie zobowiązań koła. Majątek pozostały po likwidacji koła przechodzi na cele społeczne związane z łowiectwem, oznaczone w uchwale walnego zgromadzenia koła.
 2. Jeżeli zwołane przez likwidatora walne zgromadzenie nie jest w stanie podjąć decyzji o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji lub mimo zwołania walne zgromadzenie nie jest w stanie się odbyć, decyzję o przeznaczeniu majątku podejmuje właściwy zarząd okręgowy Zrzeszenia.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję

(w opracowaniu)
 

 
 
 

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.