strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJERozdział XV


Organy Zrzeszenia

§ 98

 1. Centralnymi Krajowymi organami Zrzeszenia są:
  1. Krajowy Zjazd Delegatów, jako najwyższa władza Zrzeszenia,
  2. Naczelna Rada Łowiecka,
  3. Zarząd Główny,
  4. Kapituła Odznaczeń Łowieckich,

 2. Okręgowymi organami Zrzeszenia są:
  1. Okręgowy Zjazd Delegatów,
  2. Okręgowe Rady Łowieckie,
  3. Zarządy Okręgowe

 3. Organami postępowania dyscyplinarnego są:
  1. Główny Sąd Łowiecki i okręgowe sądy łowieckie,
  2. Główny Rzecznik Dyscyplinarny i okręgowi rzecznicy dyscyplinarni

 4. Organami kontroli wewnętrznej są Główna Komisja Rewizyjna i okręgowe komisje rewizyjne.

§ 99

Obowiązki nakładane na członków Zrzeszenia, koła łowieckie oraz organy Zrzeszenia mogą wynikać tylko z ustawy lub niniejszego statutu.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Ustawa łowiecka używa pojęcia organów krajowych, nie można wiec nazywać ich w statucie centralnymi. Dla spójności i jasności statutu, zapis §99 przepisany z ustawy, o pozycji zjazdu w Zrzeszeniu, zamieszczamy od razu w §98.
W tej kwestii projekt statutu nigdzie nie wypowiada się jednoznacznie i dlatego, to oczywiste na gruncie państwa prawa stwierdzenie, powinno zostać dodane do statutu.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.