strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XVI

Krajowy Zjazd Delegatów

§ 100

Krajowy Zjazd Delegatów stanowią delegaci wybrani przez Okręgowe Zjazdy Delegatów.

§ 101

 1. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwoływany przez Naczelną Radę Łowiecką w każdym czasie, ale nie rzadziej niż dwa razy w ciągu kadencji: na początku kadencji po wyborze delegatów na Zjazd i po dwóch latach kadencji.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów po dwóch latach kadencji odbywa się w ciągu 90 dni od zakończenia roku finansowego.

§ 102

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Naczelną Radę Łowiecką w terminie 45 dni od otrzymania pisemnego wniosku, z proponowanym porządkiem obrad, od:
  1. ministra właściwego do spraw środowiska
  2. co najmniej 1/5 liczby Okręgowych Rad Łowieckich;
  3. co najmniej 1/5 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
  4. Zarządu Głównego.

§ 103

 1. Do delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz do ministra właściwego do spraw środowiska, należy wysłać zawiadomienie o Zjeździe na 30 dni przed terminem Zjazdu, wraz z projektem proponowanego porządku obrad oraz listą kandydatów na Łowczego Krajowego.
 2. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział członkowie organów Zrzeszenia, członkowie honorowi, przedstawiciel ministerstwa środowiska i osoby zaproszone przez Prezesa NRŁ, ale bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 104

 1. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są przez Okręgowe Zjazdy Delegatów, w stosunku jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę pięciuset członków Zrzeszenia, według terenu działania Okręgowej Rady Łowieckiej, w której opłacają składkę członkowską w Zrzeszeniu.
 2. Mandaty delegatów na Zjazd zachowują ważność przez całą kadencję, chyba, że delegat zostaje mandatu pozbawiony zgodnie z niniejszym statutem.

§ 105

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
 1. uchwalanie Statutu Zrzeszenia i jego zmian;
 2. podział terytorium kraju na okręgi PZŁ;
 3. ustalanie kierunków i zasad realizacji zadań Zrzeszenia;
 4. skrócenie bieżącej kadencji organów Zrzeszenia i kół łowieckich;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Naczelnej Rady Łowieckiej;
 6. powołanie Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej spośród delegatów na Zjazd Krajowy;
 7. powołanie Łowczego Krajowego;
 8. powołanie Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego;
 9. odwołanie Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej powołanego przez tę Radę;
 10. odwołanie Łowczego Krajowego powołanego przez Naczelną Radę Łowiecką;
 11. odwołanie Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego powołanego przez Naczelną Radę Łowiecką;
 12. udzielenie absolutorium Łowczemu Krajowemu i Zarządowi Głównemu za okresy dwuletnie;
 13. nadawanie członkostwa honorowego Zrzeszenia;
 14. ustanawianie godła, barw, sztandaru oraz flagi Zrzeszenia;
 15. uchwalanie zasad ustalania wpisowego i składki członkowskiej;
 16. ustanawianie odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego oraz wzoru oznaki Zrzeszenia;
 17. uchwalanie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów i jego porządku obrad;
 18. tworzenie komisji problemowych przygotowujących uchwały Zjazdu;
 19. określenie kwoty powyżej której obciążanie majątku i nabywanie bądź zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej;
 20. podczas obrad zjazdu wszystkie kompetencje Naczelnej Rady Łowieckiej;
 21. wykonywanie innych zadań określonych Statutem.

Propozycje z projektu NRŁ

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję

Uzasadnienie

 

 

 

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.