strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XVII

Naczelna Rada Łowiecka

§ 106

W skład Naczelnej Rady Łowiecką wchodzi Prezes oraz członkowie w sumarycznej liczbie 50 osób, wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów spośród delegatów na ten Zjazd.

§ 107

 1. NRŁ dokooptuje do swego składu nowego członka spośród osób posiadających mandat delegata na Krajowy Zjazd Delegatów, w ciągu 90 dni po zaprzestaniu pełnienia funkcji przez dotychczasowego członka, z zastrzeżeniem ust.2;
 2. Możliwość kooptacji w sposób określony w ust.1 nie może dotyczyć składu Rady pochodzącego z wyboru, jeżeli jego liczba zmniejszy się do 40 osób. Gdyby ilość osób w NRŁ pochodząca z wyboru zmniejszyła się do 40, to Rada działa w pozostałej liczbie osób pochodzących z wyboru i osób dokooptowanych do tego czasu, bez możliwości dalszego uzupełniania liczby członków.

§ 108

Do kompetencji Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
 1. zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów w sytuacjach przewidzianych Statutem;
 2. przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania za okres od poprzedniego Zjazdu;
 3. nadzorowanie wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;
 4. uchwalanie regulaminów i zasad przewidzianych w Statucie Zrzeszenia;
 5. uchwalanie zasad organizacyjnych dotyczących członków niestowarzyszonych;
 6. uchwalanie rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych Zrzeszenia;
 7. zatwierdzanie preliminarzy budżetowych uchwalanych przez Okręgowe Rady Łowieckie;
 8. zatwierdzanie rocznego sprawozdania wykonania budżetu Zrzeszenia, bilansu i rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Głównego;
 9. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz rozdziału składek między budżety Zarządu Głównego i Zarządów Okręgowych Zrzeszenia, z zastrzeżeniem §128 pkt.18;
 10. uchwalanie wytycznych dotyczących racjonalnej gospodarki łowieckiej,
 11. uchwalanie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
 12. określanie zasad i sposobu pielęgnacji etyki i tradycji łowieckiej;
 13. powoływanie:
  1. wiceprezesa NRŁ spośród członków Rady na wniosek Prezesa Rady;
  2. sędziów Głównego Sądu Łowieckiego na wniosek Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego;
  3. Łowczego Krajowego, ale tylko w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Łowczego wybranego przez Krajowy Zjazd Delegatów.
  4. zastępcy Łowczego Krajowego na jego wniosek;
  5. Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego, ale tylko w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Prezesa wybranego przez Krajowy Zjazd Delegatów;
  6. przewodniczącego i członków Głównej Komisji Rewizyjnej;
  7. Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców;
  8. przewodniczącego i członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich.
 14. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Głównego i okręgowych rad łowieckich;
 15. ustalanie zasad wynagradzania i zwrotu kosztów działania Łowczego Krajowego, Zarządu Głównego, Łowczych Okręgowych oraz Prezesa NRŁ;
 16. uchwalanie wysokości wynagradzania Łowczego Krajowego;
 17. ustalanie zasad wypłacania rekompensat z tytułu ponoszonych kosztów związanych z pełnioną funkcją przez sędziów i rzeczników dyscyplinarnych;
 18. określanie granic okręgów i dokonywanie ich zmian na wniosek Zarządu Głównego;
 19. uchwalanie zasad stosowania sankcji organizacyjnych za dokonanie nieprawidłowego odstrzału samców zwierzyny płowej;
 20. podejmowanie uchwał w sprawie konieczności zwołania Okręgowego Zjazdu Delegatów;
 21. powoływanie komisji problemowych Rady i klubów specjalistycznych (np. strzeleckich, kolekcjonerskich, kynologicznych, sokolniczych itp.);
 22. uchylanie uchwał Okręgowych Rad Łowieckich w razie ich niezgodności z prawem;
 23. rozpatrywanie odwołań od uchwał Okręgowych Rad Łowieckich;
 24. wnioskowanie do Ministra Środowiska odstrzału gatunków chronionych zagrażających gospodarce łowieckiej;
 25. powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Zrzeszenia w organizacjach międzynarodowych na wniosek Zarządu Głównego;
 26. powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Zrzeszenia do innych organizacji szczebla krajowego;
 27. wyrażanie Zarządowi Głównemu zgody na zbywanie nieruchomości oraz obciążanie majątku powyżej kwoty określonej przez Krajowy Zjazd Delegatów;
 28. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu za każdy rok gospodarczy;
 29. ustalanie wzoru stroju organizacyjnego wraz z dystynkcjami;
 30. składanie wniosków o nadanie godności członka honorowego Zrzeszenia;
 31. uchwalanie regulaminu obrad Naczelnej Rady Łowieckiej;
 32. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

§ 109

 1. Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwoływane są przez Prezesa Rady lub zastępującego go wiceprezesa co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
 2. Posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej zwołuje się także w terminie 30 dni na pisemny wniosek:
  1. ministra właściwego do spraw środowiska
  2. Zarządu Głównego,
  3. co najmniej 1/5 członków Naczelnej Rady Łowieckiej.
 3. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Naczelnej Rady Łowieckie, przyjęty przez Radę.
 4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad wysyła się członkom Rady oraz wnioskodawcom danego posiedzenia wskazanym w ust.2, co najmniej na 21 dni przed posiedzeniem.
 5. W posiedzeniach Naczelnej Rady Łowieckiej mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu Głównego, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, a także goście zaproszeni przez Prezesa Rady lub zastępującego go wiceprezesa.

§ 110

 1. Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej przewodniczy obradom Rady i na bieżąco kieruje jej pracami.
 2. Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej zastępuje wiceprezes Rady.
 3. Prezes lub wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej reprezentują Radę na zewnątrz.
 4. Na miejsce Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, który przestał pełnić swoje funkcje, wchodzi osoba wybrana przez Naczelną Radę Łowiecką spośród osób posiadających mandat delegata na Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 111

Do obowiązków Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
 1. pełnienie funkcji reprezentacyjnych Zrzeszenia na szczeblu krajowym;
 2. nadzorowanie opracowywania projektów uchwał na obrady Rady;
 3. nadzorowanie działalnością komisji problemowych i klubów specjalistycznych Rady;
 4. kontrola wykonywania uchwał i zaleceń Rady;
 5. przedkładanie projektu porządku obrad Rady;
 6. określenie zakresu uprawnień i obowiązków wiceprezesa Rady;
 7. przedkładanie NRŁ do zatwierdzenia zasad wynagradzania Łowczego Krajowego i Łowczych Okręgowych;
 8. proponowanie wysokości wynagradzania Łowczego Krajowego;
 9. ustalanie wysokości wynagrodzenia Łowczych Okręgowych w korelacji z wynagrodzeniem Łowczego Krajowego;
 10. ustalenie wysokości rekompensat dla sędziów Głównego Sądu Łowieckiego i rzeczników zespołu Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.
 11. reprezentowanie Zrzeszenia w ramach stosunku pracy z Łowczym Krajowym i Łowczymi Okręgowymi;
 12. zapraszanie gości na Krajowy Zjazd Delegatów;

Propozycje z projektu NRŁ

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję

Uzasadnienie


 

 

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.