strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XVIII

Zarząd Główny

§ 112

 1. Zarząd Główny zarządza Polskim Związkiem Łowieckim i reprezentuje Zrzeszenie na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Łowczy Krajowy, jako jego przewodniczący, zastępca Łowczego Krajowego oraz Łowczowie Okręgowi.

§ 113

 1. Na miejsce Łowczego Okręgowego, który przestał pełnić swoje funkcje w Zarządzie Głównym, wchodzi osoba wybrana przez właściwą Okręgową Radę Łowiecką.
 2. Zarząd Główny upoważnia swoich członków do określonych czynności związanych z zarządzaniem Zrzeszeniem oraz do reprezentowania Zrzeszenia na zewnątrz w okręgach.

§ 114

Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy:
 1. zarządzanie Zrzeszeniem;
 2. reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;
 3. prowadzenie działalności Zrzeszenia w ramach zatwierdzonych planów oraz uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;
 4. przedstawianie Naczelnej Radzie Łowieckiej:
  1. projektów rocznych planów działalności i budżetu Zrzeszenia,
  2. sprawozdań z wykonania budżetu Zrzeszenia oraz jego działalności,
  3. rocznego sprawozdania finansowego i bilansu,
  4. wniosków dotyczących działalności Zrzeszenia,
 5. wnioskowanie do Naczelnej Rady Łowieckiej zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów;
 6. nadzór i kontrola działalności Zarządów Okręgowych;
 7. powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Zrzeszenia do innych organizacji szczebla krajowego;
 8. wydawanie instrukcji dla Zarządów Okręgowych, kół łowieckich i członków Zrzeszenia, przewidzianych uchwałami właściwych organów Zrzeszenia;
 9. wydawanie komunikatów o możliwości zgłaszania się kandydatów na stanowiska obsadzane przez Naczelną Radę Łowiecką;
 10. wydawanie zarządzeń normujących zasady działania jednostek organizacyjnych i biur Zrzeszenia podległych Zarządowi Głównemu;
 11. zarządzanie majątkiem Zrzeszenia, pozostającym w dyspozycji Zarządu Głównego;
 12. publikacja bilansu oraz rachunku wyników Zrzeszenia przed przedstawieniem ich Krajowemu Zjazdowi Delegatów i Naczelnej Radzie Łowieckiej;
 13. nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz obciążanie majątku Zrzeszenia z zastrzeżeniem §108 ust.27;
 14. ustalanie zasad postępowania przy składaniu wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich;
 15. określanie zasad przekazywania na własność trofeów łowieckich na terenie zarządzanych obwodów łowieckich;
 16. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi przy opracowywaniu lub zmianie przepisów prawa w dziedzinie łowiectwa;
 17. wydawanie opinii przewidzianych w prawie łowieckim lub na żądanie ministra właściwego do spraw środowiska;
 18. ustalanie, w uzgodnieniu z Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, reprezentacji na krajowe i międzynarodowe Zjazdy, konferencje, imprezy kynologiczne, strzeleckie i sokolnicze;
 19. nadzór nad stacjami badawczymi Zrzeszenia;
 20. powoływanie klubów specjalistycznych oraz zatwierdzanie zasad ich działania;
 21. prowadzenie biblioteki i archiwum Zrzeszenia;
 22. gwarantowanie obsługi biurowej i organizacyjnej Prezesowi Naczelnej Rady Łowieckiej;
 23. obsługa organizacyjna Krajowego Zjazdu Delegatów;
 24. bieżące współdziałanie z organami państwowymi i organizacjami społecznymi szczebla krajowego oraz dyrekcją Państwowego Gospodarstwa Leśnego w sprawach dotyczących łowiectwa.
 25. wykonywanie innych zadań zleconych Statutem oraz przez Krajowy Zjazd Delegatów i Naczelną Radę Łowiecką oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Zrzeszenia.

§ 115

 1. Łowczy Krajowy jest przewodniczącym Zarządu Głównego PZŁ i na bieżąco kieruje jego pracami.
 2. Łowczemu Krajowemu podlega bezpośrednio biuro Zarządu Głównego i inne jednostki organizacyjne szczebla krajowego Zrzeszenia.
 3. Łowczy Krajowy będący w momencie powołania członkiem innych organów PZŁ traci w nich członkostwo, ale nie dotyczy to mandatu delegata na Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów.
 4. Na miejsce Łowczego Krajowego, który przestał pełnić swoje funkcje, wybierana jest osoba przez Naczelną Radę Łowiecką.
 5. Kandydaci na Łowczych Krajowych muszą zgłosić swoje kandydatury do Naczelnej Rady Łowieckiej nie później niż na 45 dni przed planowanym Krajowym Zjazdem Delegatów.

§ 116

Do obowiązków Łowczego Krajowego należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Zrzeszenia w ramach upoważnień Zarządu Głównego;
 2. wnioskowanie powołania i odwołania swojego zastępcy i określenie jego wynagrodzenia;
 3. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w stosunku do pracowników Zrzeszenia, z zastrzeżeniem §111 ust.10.
 4. reprezentowanie Zarządu Głównego w sprawach stosunku pracy ze swoimi zastępcami;
 5. zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego z określaniem proponowanego porządku obrad;
 6. przygotowanie posiedzeń Zarządu Głównego.

  Propozycje z projektu NRŁ

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję

Uzasadnienie

 
 
 

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.