strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XX

Okręgowy zjazd delegatów

§ 120

 1. Okręgowy Zjazd delegatów tworzą:
  1. delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół łowieckich mających siedzibę na terenie działania Okręgowej Rady Łowieckiej;
  2. delegaci wybrani spośród członków niestowarzyszonych zamieszkałych na terenie działania Okręgowej Rady Łowieckiej;
  3. delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę w innych okręgach dzierżawiących obwody łowieckie na terenie działania danej Okręgowej Rady Łowieckiej;
 2. Każdy delegat na okręgowy zjazd delegatów niezależnie od liczby reprezentowanych kół posiada jeden głos.

§ 121

 1. Okręgowy Zjazd Delegatów może być zwoływany uchwałą Okręgowej Radę Łowiecką w każdym czasie, ale nie rzadziej niż dwa razy w ciągu kadencji: po wyborze delegatów na Zjazd i po dwóch latach kadencji.
 2. Okręgowy Zjazd Delegatów po dwóch latach kadencji odbywa się w ciągu 60 dni od dnia zakończenia roku finansowego.

§ 122

 1. Okręgowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Okręgowy w terminie do 45 dni od otrzymania pisemnego wniosku, z proponowanym porządkiem obrad, od:
  1. Naczelnej Rady Łowieckiej;
  2. od co najmniej 1/5 kół mających siedzibę na terenie działania Okręgowej Rady Łowieckiej;
  3. od co najmniej 1/5 delegatów na Zjazd Okręgowy;
  4. Zarządu Głównego.

§ 123

 1. Do delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów należy wysłać zawiadomienie o Zjeździe na 30 dni przed terminem Zjazdu, wraz z projektem proponowanego porządku obrad, a w przypadku wyborów Łowczego Okręgowego, z listą kandydatów na tę funkcję.
 2. W Okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział członkowie organów Zrzeszenia oraz członkowie honorowi i osoby zaproszone przez Prezesa ORŁ, ale bez czynnego i biernego prawa wyborczego;

§ 124

 1. Delegaci na Okręgowy Zjazd delegatów wybierani są przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę na terenie działania danej Okręgowej Rady Łowieckiej w stosunku jeden delegat na każdą pełną liczbę dwudziestu członków koła, w którym opłacają składkę członkowską w Zrzeszeniu.
 2. Członkowie niestowarzyszeni wybierają na Zjazd Okręgowy swych delegatów w liczbie jeden delegat na każdą pełną dwudziestkę członków obecnych podczas wyborów delegatów, legitymujących się miejscem stałego pobytu na terenie działania danej Okręgowej Rady Łowieckiej;
 3. Delegaci kół mających siedziby poza terenem działania Okręgowej Rady Łowieckiej wybierani są w liczbie jednego delegata na każde koło.
 4. Mandaty delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów zachowują ważność przez całą kadencję.

§ 125

Do kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów należy:
 1. podejmowanie uchwał dotyczących realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu, w tym wynikających z wytycznych Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej podjętych w ramach jej kompetencji;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Łowieckiej;
 3. wybór spośród delegatów na Zjazd Okręgowy:
  1. delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
  2. Okręgowej Rady Łowieckiej,
  3. Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej;
 4. powoływanie Łowczego Okręgowego;
 5. powoływanie Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego;
 6. odwoływanie Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej powołanego przez ORŁ
 7. odwoływanie Łowczego Okręgowego powołanego przez ORŁ
 8. odwoływanie Prezesa Sądu Okręgowego powołanego przez ORŁ
 9. udzielenie absolutorium Łowczemu Okręgowemu i Zarządowi Okręgowemu za okres dwóch lat;
 10. powoływanie komisji problemowych przygotowujących uchwały Zjazdu;
 11. podczas obrad zjazdu wszystkie kompetencje Okręgowej Rady Łowieckiej;
 12. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

Propozycje z projektu NRŁ

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję

Uzasadnienie

 
 
 

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.