strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XXI

Okręgowa rada łowiecka

§ 126

W skład Okręgowej Rady Łowieckiej wchodzi Prezes oraz członkowie w sumarycznej liczbie 25 osób, wybrani przez Okręgowy Zjazd Delegatów;

§ 127

 1. Okręgowa Rada Łowiecka dokooptuje do swego składu nowego członka spośród delegatów na Zjazd Okręgowy, w ciągu 45 dni po zaprzestaniu pełnienia funkcji przez dotychczasowego członka, z zastrzeżeniem ust.2;
 2. Możliwość kooptacji w sposób określony w ust.1 nie może dotyczyć składu Rady pochodzącego z wyboru, jeżeli jego liczba zmniejszy się do 20 osób. Gdyby ilość członków Okręgowej Rady Łowieckiej pochodząca z wyboru zmniejszyła się do 20, to Rada działa w pozostałej liczbie osób pochodzących z wyboru i osób dokooptowanych do tego czasu, bez możliwości dalszego uzupełniania liczby członków przez ORŁ.

§ 128

Do kompetencji Okręgowej Rady Łowieckiej należy nadzorowanie działalności Zrzeszenia na terenie jej działania, a w szczególności:
 1. zwoływanie Okręgowych Zjazdów delegatów w sytuacjach przewidzianych Statutem;
 2. przedkładanie Okręgowemu Zjazdowi delegatów sprawozdania za okres swojej działalności;
 3. wykonywanie uchwał Zjazdów delegatów oraz Naczelnej Rady Łowieckiej;
 4. tworzenie kompleksowych planów rozwoju gospodarki łowieckiej na obszarze okręgu oraz koordynowanie działalności kół przy opracowywaniu wieloletnich planów hodowlanych;
 5. powoływanie na wniosek Zarządu Okręgowego jego biur terenowych na obszarze okręgu;
 6. określanie ilości osób stanowiących Zarząd Okręgowy;
 7. uchwalanie rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych do zatwierdzenia przez NRŁ;
 8. inspirowanie porozumień i tworzenie wspólnych przedsięwzięć wojewódzkich dla określonego celu gospodarki łowieckiej, w tym również dla tworzenia rejonów hodowlanych;
 9. zatwierdzanie rocznego sprawozdania wykonania budżetu ORŁ oraz bilansu i sprawozdania finansowego zarządu okręgowego;
 10. powoływanie:
  1. wiceprezesa ORŁ spośród członków Rady na wniosek Prezesa Rady;
  2. sędziów Okręgowego Sądu Łowieckiego na wniosek prezesa Sądu Okręgowego;
  3. członków Zarządu Okręgowego na wniosek Łowczego Okręgowego;
  4. Łowczego Okręgowego, ale tylko w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Łowczego wybranego przez Okręgowy Zjazd Delegatów;
  5. przewodniczącego i członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
  6. Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców;
 11. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Okręgowego;
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Okręgowego;
 13. rozwiązywanie i wykluczanie kół ze Zrzeszenia, w przypadkach przewidzianych Statutem;
 14. powoływanie komisji dokonujących oceny zgodności odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów, pozyskanych w obwodach położonych na terenie okręgu, z zasadami selekcji osobniczej zwierząt łownych oraz powoływanie komisji odwoławczych;
 15. przedstawianie Kapitule Odznaczeń Łowieckich wniosków o nadanie odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego oraz ustanawianie odznaczeń okręgowych i zasad ich przyznawania;
 16. ustanawianie okręgowych odznaczeń łowieckich i zasad ich przyznawania;
 17. wykonywanie zadań zleconych przez Naczelną Radę Łowiecką w ramach jej kompetencji;
 18. ustalanie wysokości składki członkowskiej od kół łowieckich z dzierżawionego hektara obwodu łowieckiego w okręgu;
 19. zwoływanie zebrań wyborczych delegatów reprezentujących członków niestowarzyszonych w okręgu;
 20. opiniowanie projektów podziału obszaru okręgu na obwody łowieckie i zmian granic tych obwodów;
 21. wnioskowanie do wojewody odstrzału gatunków chronionych zagrażających gospodarce łowieckiej;
 22. opiniowanie możliwości skracania okresów polowań na terenie województwa;
 23. inicjowanie przedsięwzięć łowieckich na terenie okręgu, w tym mających na celu zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
 24. udzielanie absolutorium Zarządowi Okręgowemu za każdy rok gospodarczy;
 25. przedstawianie Kapitule Odznaczeń Łowieckich wniosków z terenu okręgu o nadanie odznaczeń Zrzeszenia;
 26. powoływanie komisji problemowych i klubów specjalistycznych (np. strzeleckich, kolekcjonerskich, kynologicznych, sokolniczych itp.) oraz ich członków;
 27. współpraca z innymi Okręgowymi Radami Łowieckimi oraz równorzędnymi zagranicznymi organizacjami łowieckimi;
 28. powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Zrzeszenia do innych organizacji szczebla wojewódzkiego;
 29. organizowanie i popieranie prac naukowych w zakresie łowiectwa na terenie okręgu;
 30. popieranie i propagowanie na terenie okręgu:
  1. łowiectwa, ochrony zwierzyny i środowiska naturalnego;
  2. działań służących pielęgnowaniu historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa, zasad etyki, tradycji i obyczajów łowieckich;
  3. hodowli użytkowych psów myśliwskich;
  4. sokolnictwa i hodowli ptaków łowczych;
  5. strzelectwa myśliwskiego
 31. uchwalanie regulaminu obrad Okręgowej Rady Łowieckiej;
 32. uchwalanie regulaminów i zasad przewidzianych w Statucie Zrzeszenia;
 33. wykonywanie innych zadań przewidzianych statutem.

§ 129

 1. Posiedzenia Okręgowej Rady Łowieckiej zwoływane są przez Prezesa lub zastępującego go wiceprezesa Rady co najmniej raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej powinno być zwołane w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku, z proponowanym porządkiem obrad, od:
  1. Naczelnej Rady Łowieckiej,
  2. Zarządu Głównego,
  3. właściwego zarządu okręgowego,
  4. co najmniej 1/5 ogólnej liczby kół mających siedzibę na terenie okręgu,
  5. co najmniej 1/5 członków Okręgowej Rady Łowieckiej.
 3. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Okręgowej Rady Łowieckiej,
 4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad wysyła się członkom Rady oraz wnioskodawcom danego posiedzenia wskazanym w ust.3, co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem.
 5. W posiedzeniu Okręgowej Rady Łowieckiej mogą brać udział członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, członkowie zarządu Okręgowego, Prezes Sądu Okręgowego, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny, a także zaproszeni przez Prezesa Rady lub samą Radę goście.

§ 130

 1. Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej przewodniczy obradom Rady i na bieżąco kieruje jej pracami.
 2. Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej zastępuje wiceprezes Rady.
 3. Prezes lub wiceprezes Okręgowej Rady Łowieckiej reprezentują Radę na zewnątrz.
 4. Na miejsce Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej, który przestał pełnić swoje funkcje, wchodzi osoba wybrana przez Okręgową Radę Łowiecką spośród osób posiadających mandat delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów.

§ 131

Do obowiązków Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej należy:
 1. pełnienie funkcji reprezentacyjnych Zrzeszenia na szczeblu okręgowym;
 2. nadzorowanie opracowywania projektów uchwał na obrady Rady;
 3. nadzorowanie działalnością komisji problemowych Rady i klubów specjalistycznych;
 4. kontrola wykonywania uchwał i zaleceń Rady;
 5. przedkładanie projektu porządku obrad Rady;
 6. określenie zakresu uprawnień i obowiązków wiceprezesa Rady;
 7. ustalenie wysokości rekompensat dla sędziów okręgowego sądu łowieckiego i zespołu okręgowego rzecznika dyscyplinarnego.
 8. zapraszanie gości na Okręgowy Zjazd Delegatów.

Propozycje z projektu NRŁ

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję

Uzasadnienie

 
 
 

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.