strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XXII

Zarząd okręgowy

§ 132

 1. W skład zarządu Okręgowego wchodzi Łowczy Okręgowy, jako jego przewodniczący oraz od dwóch do czterech członków wybranych przez Okręgową Radę Łowiecką.
 2. Zarząd Okręgowy zarządza Polskim Związkiem Łowieckim na terenie okręgu i reprezentuje tam Zrzeszenie na zewnątrz w ramach upoważnień Zarządu Głównego.
 3. Na miejsce Łowczego Okręgowego, który przestał pełnić swoje funkcje, wchodzi osoba wybrana przez właściwą Okręgową Radę Łowiecką.
 4. Zarząd Okręgowy może upoważnić swoich członków do określonych czynności związanych z zakresem kompetencji Zarządu.
 5. Odwołania od uchwały Zarządu Okręgowego o zawieszaniu w czynnościach członków organów koła łowieckiego nie zawieszają tej uchwały.

§ 133

 1. Do kompetencji Zarządu Okręgowego należy:
  1. realizowanie uchwał właściwych organów Zrzeszenia;
  2. zarządzenie funduszami i majątkiem pozostającym w dyspozycji Zarządu Okręgowego;
  3. przedstawianie Okręgowej Radzie Łowieckiej rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
  4. prowadzenie kontroli działalności kół łowieckich i członków;
  5. zawieszanie w czynnościach członków organów koła łowieckiego na okres do walnego zgromadzenia, ale nie dłużej niż na 6 miesięcy;
  6. prowadzenie ewidencji członków Zrzeszenia;
  7. nadzór i kontrola nad kołami łowieckimi i członkami niestowarzyszonymi;
  8. organizacja szkolenia członków i kandydatów do Zrzeszenia;
  9. wnioskowanie do Okręgowej Rady Łowieckiej powołania przedstawicieli do innych organizacji;
  10. prowadzenie rejestru kół łowieckich, ich członków oraz stażystów w okręgu;
  11. ustalanie wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie, uwzględniających poniesione koszty;
  12. powoływanie komisji egzaminacyjnych dla oceny wymaganej celem otrzymania uprawnień do wykonywania polowania;
  13. powoływanie spośród członków komisji, o których mowa w §128 pkt 14, składów oceniających dokonujących oceny prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej i muflonów z zasadami selekcji osobniczej;
  14. uzgadnianie z właściwym nadleśniczym zatwierdzania rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich;
  15. składanie wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich;
  16. prowadzenie monitoringu zwierzyny oraz rejestru łowieckich trofeów medalowych;
  17. wydawanie komunikatów o możliwości zgłaszania się kandydatów na stanowiska obsadzane przez Okręgową Radę Łowiecką;
  18. gwarantowanie obsługi biurowej i organizacyjnej Prezesowi i Okręgowej Radzie Łowieckiej;
  19. obsługa organizacyjna Okręgowego Zjazdu Delegatów;
  20. bieżące współdziałanie z organami państwowymi i samorządu terytorialnego w okręgach, organizacjami społecznymi oraz jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego na szczeblu okręgu w sprawach dotyczących łowiectwa;
  21. wykonywanie innych zadań zleconych przez Okręgową Radę Łowiecką i Zarząd Główny w zakresie ich kompetencji oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Zrzeszenia.
 2. Zarząd Okręgowy współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej przy wykonywaniu zadań związanych z łowiectwem.

§ 134

 1. Łowczy Okręgowy jest przewodniczącym Zarządu Okręgowego w okręgu, w którym został wybrany.
 2. Łowczemu Okręgowemu podlega bezpośrednio biuro Zarządu Okręgowego i inne jednostki organizacyjne szczebla okręgowego Zrzeszenia.
 3. Łowczy Okręgowy dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w stosunku do pracowników Zrzeszenia w okręgu, z zastrzeżeniem §111 ust.10.
 4. Łowczy Okręgowy będący w momencie powołania członkiem innych organów PZŁ traci w nich członkostwo, ale nie dotyczy to mandatu delegata na Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów.
 5. Kandydaci na Łowczych Okręgowych muszą zgłosić swoje kandydatury do Okręgowej Rady Łowieckiej nie później niż na 45 dni przed planowanym Okręgowym Zjazdem Delegatów.
 6. Łowczy Okręgowy posiada prawo veta wobec uchwał Zarządu Okręgowego.
 7. Uchwały Zarządu Okręgowego zawetowane przez Łowczego Okręgowego nie wchodzą w życie.
 8. Zarząd Okręgowy może w ciągu 14 dni odwołać się od veta Łowczego Okręgowego do Okręgowej Rady Łowieckiej, która ma 30 dni od na uchylenie veta. Jeżeli w tym terminie veto zostanie uchylone, to uchwała Zarządu Okręgowego wchodzi w życie z dniem jej uchylenia przez ORŁ.

Propozycje z projektu NRŁ

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję

Uzasadnienie

 
 
 

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.