strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XXV

Przepisy wspólne dla organów Zrzeszenia

§ 163

  1. Pracownicy Zrzeszenia pochodzący z wyboru nie mogą pełnić funkcji w organach funkcję tylko w tym organie Zrzeszenia, z którego wynika ich zatrudnienie, z wyjątkami jak w ust.3 niżej. o których mowa w §98 ust. 1 pkt 2 i 4, ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 a także być społecznymi członkami organów wymienionych w §98 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 Zrzeszenia.
  2. Nie można zatrudniać w Zrzeszeniu osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o Rozdział IV ustawy, na stanowiska w organach Zrzeszenia.Sędziowie sądów łowieckich, rzecznicy dyscyplinarni i ich zastępcy oraz członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą pełnić funkcji w innych organach Zrzeszenia.
  3. Nie można jednocześnie pełnić funkcji w więcej niż jednym organie organach Zrzeszenia, za wyjątkiem funkcji w organach koła oraz mandatów na Krajowy i Okręgowe Zjazdy Delegatów o których mowa w §98 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3.
  4. Zakaz pełnienia funkcji w organach Zrzeszenia, o których mowa w §98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 obejmuje osoby prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o Rozdział IV ustawy.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

Nieczytelne i zbyt szczegółowe zapisy zakazujace zatrudniania osób pełniących funkcje w innych organach Zrzeszenmia zostały zastąpione prostymi zapisami znaczącymi to samo.

Dodatkowo zapisano zasadę, że za wyjątkiem funkcji w organach koła i mandatów na krajowy i okręgowe zjazdy delegatów, nie można pełnić funkcji w dwóch organach Zrzeszenia. Uzupełnia to lukę dotychczasowego projektu, który np. nie pozwalał zatrudnić na etacie w zarządzie okęgowym członka okręgowej rady łowieckiej, ale zezwalał tej samej osobie na pełnienie funkcji w zarządzie okręgowym i w okręgowej radzie łowieckiej.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o Rozdział IV ustawy utrzymano zakaz zatrudniania, ale pozostawiono gremiom wyborczym pełne prawo do decydowania, kogo chcą wybrać.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.