strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZORGANIZACYJNE, NADZÓR
ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWANIARozdział XXVI

Postępowanie wewnątrzorganizacyjne

§ 164

 1. Obszarem właściwości terytorialnej okręgowych organów łowieckich jest okręg.
 2. WAktualny wykaz okręgów oraz ich granice publikuje Zarząd Główny. stanowią załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 165

Kadencja wszystkich organów Zrzeszenia oraz kół łowieckich trwa 5 lat 4 lata.

§ 166

 1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów koła przestaje pełnić swą funkcję w przypadku:
  1. śmierci;
  2. zrzeczenia się pełnienia funkcji;
  3. utraty członkostwa w Zrzeszeniu, a ponadto w przypadku funkcji w organie koła utraty członkostwa w kole,
  4. wyboru do innego organu Zrzeszenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to utraty mandatu na Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów oraz funkcji w organach koła.
 2. Zaprzestanie pełnienia funkcji stwierdzają organy Zrzeszenia lub koła łowieckiego, których członkiem była ta osoba, na skutek jej zrzeczenia się, następuje z chwilą stwierdzenia tego faktu na najbliższym posiedzenie organu powołującego, a w przypadku funkcji w organach, o których mowa w §98 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 na najbliższym posiedzeniu tych organów.
 3. Członkowie organów Zrzeszenia oraz organów koła, za wyjątkiem mandatów na Krajowy i Okręgowe Zjazdy Delegatów, przestają pełnić swoje funkcję, z chwilą postawienia im przez państwowe organa ścigania zarzutów karnych lub wykroczeń albo skazania przez sąd łowiecki w I instancji.
 4. Delegaci na Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów przestają pełnić swą funkcję, z chwilą prawomocnego skazania przez sąd powszechny na podstawie kodeksu karnego lub wykroczeń albo prawomocnego skazania przez sąd łowiecki.

§ 167

 1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów kół może być odwołany z swej funkcji w każdym czasie przez organ który go powołał.
 2. Członkowie Zrzeszenia i kół łowieckich mogą być wybierani do organów Zrzeszenia i kół ponownie w każdym czasie.

§ 168

 1. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, organy Zrzeszenia i koła łowieckiego podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu.
 2. Przy obliczaniu kworum nie uwzględnia się osób zawieszonych w prawach członka Zrzeszenia, a w przypadkach dotyczących koła łowieckiego także zawieszonych w prawach członka koła łowieckiego.
 3. Uchwały w sprawie rozwiązania koła łowieckiego podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby członków koła.
 4. Uchwały dotyczące nadania członkostwa honorowego Zrzeszenia i podziału koła, wykluczenia członka z koła oraz wykluczenia koła ze Zrzeszenia wymagają większości 2/3 głosów.
 5. Bezwzględną większością głosów podejmowane są uchwały dotyczące zmian statutu Zrzeszenia, powołania i odwołania członków organów Zrzeszenia bądź koła łowieckiego, połączenia koła z innym kołem., podziału koła oraz nadania członkostwa honorowego Zrzeszenia i koła.
 6. Przy wyborach do organów Zrzeszenia i kół łowieckich stosuje się zasadę względnej większości głosów.

§ 169

 1. Poza wyjątkami, o których mowa w ust. 2 i 3 organy Zrzeszenia i koła łowieckiego podejmują swe uchwały w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały w sprawie powołania (wyboru) i odwołania członków organów Zrzeszenia i koła łowieckiego oraz wykluczenia członka z koła lub wykluczenia koła ze Zrzeszenia podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 3. Tajne głosowanie przeprowadza się także na wniosek 1/3 1/5 członków danego organu Zrzeszenia lub koła obecnych podczas obrad.

§ 170

 1. Uchwały w sprawie wykluczenia bądź skreślenia z koła łowieckiego, skreślenia ze Zrzeszenia, orzeczenia przez sąd łowiecki, wykluczenia ze Zrzeszenia, wymierzenia członkowi Zrzeszenia lub koła łowieckiego kary porządkowej muszą być pod rygorem nieważności zaprotokołowane i wymagają uzasadnienia.
 2. Uzasadnienia i zaprotokołowania pod rygorem nieważności, wymagają także uchwały podejmowane w trybie odwoławczym.
 3. Uchwały, a te, o których mowa w ust. 1 i 2 wraz z ich uzasadnieniem, zainteresowany powinien otrzymać na piśmie, a w przypadku określonym w ust. 1 także pouczony z pouczeniem o trybie odwołania.

§ 171

 1. O ile statut nie stanowi inaczej, od uchwał organów Zrzeszenia bądź koła łowieckiego, podjętych w pierwszej instancji, zainteresowanemu członkowi przysługuje odwołanie.
 2. Odwołanie przysługuje od uchwał:
  1. zarządu koła do walnego zgromadzenia;
  2. walnego zgromadzenia do zarządu okręgowego;
  3. zarządu okręgowego do okręgowej rady łowieckiej;
  4. Zarządu Głównego i okręgowej rady łowieckiej do Naczelnej Rady Łowieckiej.
  5. Naczelnej Rady Łowieckiej - do Krajowego Zjazdu Delegatów
 3. Od uchwał podjętych przez Naczelną Radę Łowiecką odwołanie nie przysługuje.

§ 172

 1. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od podjęcia uchwały, a w przypadku gdy niniejszy statut wymaga jej doręczenia uchwały, w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem organu, który podjął zaskarżoną uchwałę. W przypadku uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie koła odwołanie składa się za pośrednictwem zarządu koła.
 2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem i dokumentacją w sprawie powinny być niezwłocznie przekazane organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki.
 3. Poza uzasadnionymi przypadkami o Organ odwoławczy rozpatruje odwołanie pod rygorem uznania odwołania, nie później niż na swoim drugim kolejnym na swym najbliższym posiedzeniu.
 4. O ile statut nie stanowi inaczej, złożenie odwołania w trybie i terminie określonym statutem wstrzymuje wykonanie uchwały do czasu rozpatrzenia go przez organ odwoławczy.
 5. W zależności od dokonanych ustaleń organ odwoławczy
  1. odwołania nie uwzględnia,
  2. uchyla zaskarżoną uchwałę,
  3. uchyla zaskarżoną uchwałę i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania,
  4. zmienia zaskarżoną uchwałę i orzeka co do istoty, ale w takim przypadku decyzja organu odwoławczego nie może być mniej korzystna dla odwołującego się.
 6. Uchwały podjęte w trybie odwoławczym są prawomocne.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję

(w opracowaniu)
 

 
 
 

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.