strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZORGANIZACYJNE, NADZÓR
ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWANIARozdział XXVII

Nadzór

§ 173

  1. W ramach nadzoru organ nadzorujący może żądać od członków Zrzeszenia bądź koła łowieckiego, a także podległych organów Zrzeszenia niezbędnych oświadczeń i wyjaśnień, a także przedłożenia wymaganych dokumentów.
  2. Organ nadzorujący ma prawo uchylić każdą uchwałę koła łowieckiego lub nadzorowanego organu Zrzeszenia, w przypadku niezgodności z prawem bądź statutem, w ciągu 3 miesięcy od momentu otrzymania informacji o takiej uchwale.
  3. Organ nadzorujący uchylając uchwałę w myśl ust. 2 ma prawo także uchylić poprzedzające je uchwały podjęte w sprawie.
  4. Od uchwały podjętej w trybie ust. 2 przysługuje odwołanie, a przepisy statutu dot. odwołań stosuje się odpowiednio. Przepis §171 ust. 2 i §172 ust.5 stosuje się odpowiednio.
  5. Złożenie odwołania od uchwały podjętej w trybie ust.2 i 3 nie wstrzymuje jej wykonania.
  6. Uchwały nie uchylone w terminie określonym w ust.2 są obowiązujące.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Bez podanego uzupełnienia, organa nadzoru mogłyby wyciągać sprawy wtedy, kiedy byłoby im to wygodnie, bie zważając na upływ czasu.
Lepszy zapis, bo nie wymienia konkretnych paragrafów, a co w innych miejscach statutu jest przestrzegane.
Wyjaśnienie, co z uchwałami, których w ramach nadzoru nie uchylono.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.