strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZRZESZENIA ORAZ JEGO REPREZENTACJA


Rozdział XXIX

Majątek i fundusze

§ 175

Majątek i fundusze Zrzeszenia powstają z wpłat wpisowego, składek członkowskich, opłat, dochodów z własnej działalności i imprez organizowanych przez Zrzeszenie, dochodów z majątku Zrzeszenia oraz z darowizn i innych uznanych źródeł.

§ 176

  1. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w odrębnych przepisach.
  2. Dochód z działalności gospodarczej Zrzeszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 177

Zrzeszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 178

Uzyskane przychody Zrzeszenie przeznacza na finansowanie działalności statutowej oraz inne cele określone uchwałami władz i organów.

§ 179

  1. Podstawowym funduszem Zrzeszenia jest fundusz statutowy, zwany funduszem zasadniczym.
  2. W ramach części składki członkowskiej przysługującej Zarządowi Głównego Zrzeszenia tworzy się fundusze celowe - fundusz kultury łowieckiej oraz fundusz współpracy międzynarodowej - w wysokości 1,5% każdy.
  3. Zrzeszenie może, na mocy uchwał swych organów, tworzyć inne fundusze celowe w ciężar przychodów finansowych określonych ustawą.
  4. Zrzeszenie tworzy inne fundusze w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 180

Wpływy uzyskane ze składek członkowskich podlegają podziałowi między budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych właściwych według miejsca stałego pobytu rejestrów członków w zarządach okręgowych i właściwych dla położenia obwodów dzierżawionych przez koła.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

 
 
Zmiana podyktowana jest koniecznością utrzymania pełnej jasności, że finansowanie Zrzeszenia odbywa się tylko ze źródeł określonych ustawą, co dotychczas nie było przestrzegane i poszczególne okręgi i koła prześcigały sie w uchwałach każących myśliwym płacić oprócz składki takie czy inne opłaty na rzecz Zrzeszenia.

Zmiana prezyzująca, że chodzi o wszystkie fundusze Zrzesznia, a nie tylko te "inne".
W związku z wprowadzoną możliwością przypisania członka Zrzesznia do zarządu okręgowego właściwego dla jego koła, podział składki musi uwzględniać również takich członków, a nie tylko członków wg miejsca stałego pobytu.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.