strona główna forum dyskusyjne

 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
poprawiony przez Komisję Statutową NRŁ w dniu 26.04.2005 r.

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział X

Utrata członkostwa w kole

§ 42

Członek traci członkostwo w kole na skutek skreślenia lub wykluczenia z koła.

§ 43

 1. skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia z koła;
  2. śmierci członka koła;
  3. ustania utraty członkostwa w Zrzeszeniu.
 2. Zarząd koła może skreślić członka z koła jeśli zalega on z zapłatą składek i innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie. Skreślenie może nastąpić po uprzednim wezwaniu zainteresowanego do uregulowania zaległych składek bądź opłat i zakreślenia mu w tym celu terminu    Zmiana jest zgodna z propozycjami "Łowiecki"

§ 44

 1. Wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku:
  1. nieprzestrzegania prawa łowieckiego, statutu Zrzeszenia bądź uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła;
  2. gdy członek koła rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre obyczaje bądź zasady etyki i tradycji łowieckiej.
 2. Wykluczenia dokonuje walne zgromadzenie koła.
 3. O umieszczeniu w porządku obrad sprawy dotyczącej wykluczenia członka z koła oraz jej uzasadnieniu zainteresowany oraz pozostali członkowie koła powinni być powiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Zainteresowanego powiadamia się przesyłką za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
 4. W przypadku wykluczenia członka z koła - w myl ust. 1 pkt 1, zarząd koła ma prawo może zawiesić go w prawach członka koła do czasu rozpatrzenia odwołania.

§ 45

Złożenie odwołania od uchwały podjętej zgodnie z §44 ust. 4 nie wstrzymuje jej wykonania.

§ 46

Członek skrelony lub wykluczony z koła powinien opłacić składkę członkowską na rzecz koła w terminie do 30 dni od dnia, w którym ustało członkostwo oraz uregulować wszystkie inne opłaty na rzecz koła. Członek skreślony lub wykluczony z koła zobowiązany jest opłacić zaległą składkę członkowską na rzecz koła w terminie do 30 dni od dnia utraty członkostwa oraz uregulować w tym terminie wszystkie inne opłaty na rzecz koła.   Zmiana jest zgodna z propozycjami "Łowiecki"

§47

O utracie członkostwa w kole zarząd koła zobowiązany jest powiadomić właściwy zarząd okręgowy w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji uchwały o ustaniu utracie członkostwa.

§ 48

Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego w sprawach związanych z utratą członkostwa w kole, zainteresowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej - przed sądami powszechnymi.

§ 49

 1. Ponowne przyjęcie członka do koła, z którego został uprzednio wykluczony, może nastąpić po upływie 3 lat od daty wykluczenia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia koła.
 2. Od uchwały podjętej w myl ust. 1 odwołanie nie przysługuje. Od uchwały odmawiającej ponownego przyjęcia, podjętej w trybie ust. 1, zainteresowanemu przysługuje odwołanie.   Zmiana jest zgodna z propozycjami "Łowiecki"

§ 50

Warunkiem ponownego przyjęcia rozpoznania wniosku o ponowne przyjęcie do koła jest wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §46.


<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.