strona główna forum dyskusyjne

 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
poprawiony przez Komisję Statutową NRŁ w dniu 26.04.2005 r.

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział XII

Majątek i fundusze koła


Wpisowe i składka

§ 73

Koło może tworzyć fundusze oraz nabywać i zbywać składniki majątkowe.

§ 74

 1. Na majątek koła składa się:
  1. majątek trwały, wartoci niematerialne i prawne,
  2. majątek obrotowy
   - rodki pieniężne,
   - należnoci i roszczenia
  3. dochody:
   - z wpisowego, składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez Walne    Zgromadzenie Koła, dotacje i darowizny, dobrowolne wiadczenia osób fizycznych i    prawnych oraz z imprez organizowanych przez koło,
   - wpływy z gospodarki łowieckiej,
   - dochody z prowadzonej działalnoci gospodarczej i rolniczej.
 2. Wysokoć wpisowego do koła nie może przekraczać pięciokrotnej dziesięciokrotności rocznej składki do Zrzeszenia.
 3. Poza wpisowym koło nie ma prawa pobierać od nowowstępujących kandydatów do koła jakichkolwiek innych wiadczeń finansowych, w tym darowizn.
 4. Walne Zgromadzenie określa sposób i terminy uiszczania składek Walne zgromadzenie określając wysokość składki winno kierować się rzeczywistymi potrzebami finansowymi koła związanymi z prowadzoną działalnością statutową.
 5. Walne zgromadzenie może uchwalić składkę ulgową stosując odpowiednio przepis § 181 ust. 2
 6. Uzyskane dochody koła przeznacza się na finansowanie jego działalnoci statutowej.
 7. Rok gospodarczy w kole trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.