strona główna forum dyskusyjne

 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
poprawiony przez Komisję Statutową NRŁ w dniu 26.04.2005 r.

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XVIII

Zarząd Główny

§ 112

 1. Zarząd Główny jest organem zarządzającym Zrzeszenia.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Łowczy Krajowy, jako jego przewodniczący, oraz od dwóch do czterech członków.

§ 113

Do zakresu działalnoci Zarządu Głównego należy:
 1. reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;
 2. prowadzenie działalnoci Zrzeszenia w ramach zatwierdzonych planów oraz uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;
 3. przedstawianie Naczelnej Radzie Łowieckiej:
  a) projektów rocznych planów działalnoci i budżetu Zrzeszenia,
  b) sprawozdań z wykonania budżetu Zrzeszenia oraz jego działalnoci,
  c) wniosków dotyczących działalnoci Zrzeszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z urzędującymi członkami zarządów okręgowych;
 5. nadzór nad działalnocią zarządów okręgowych;
 6. wydawanie niezbędnych zarządzeń oraz instrukcji;
 7. zarządzanie majątkiem Zrzeszenia;
 8. nabywanie i zbywanie nieruchomoci oraz obciążanie tego majątku;
 9. współdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej przy opracowywaniu krajowych założeń dotyczących gospodarki łowieckiej;
 10. ustalanie zasad postępowania przy składaniu wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich;
 11. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi przy opracowywaniu lub zmianie przepisów prawa w dziedzinie łowiectwa;
 12. wydawanie opinii przewidzianych w prawie łowieckim lub na wniosek ministra właciwego do spraw środowiska;
 13. ustalanie, w uzgodnieniu z Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej, reprezentacji na krajowe i międzynarodowe zjazdy, konferencje, imprezy kynologiczne i strzeleckie;
 14. nadzór nad stacjami badawczymi Zrzeszenia;
 15. powoływanie klubów specjalistycznych oraz ustalanie zasad ich działania;
 16. prowadzenie biblioteki i archiwum Zrzeszenia;
 17. podejmowanie uchwał w sprawie przekazywania na własnoć trofeów łowieckich zwierzyny pozyskanej zgodnie z zasadami selekcji osobniczej na terenie zarządzanych obwodów łowieckich; Podejmowanie uchwał w sprawie wydzierżawiania przez Zrzeszenie, w myśl art. 28 ust. 1a ustawy, obwodów łowieckich
 18. opiniowanie wniosków okręgowych zjazdów delegatów w sprawie połączenia okręgów;
 19. wykonywanie innych zadań przewidzianych statutem oraz zleconych przez Naczelną Radę Łowiecką, a także podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Zrzeszenia.

§ 114

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi jego Przewodniczący.
 2. Posiedzenia zwoływane są w zależnoci od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 115

 1. Zarząd we własnym zakresie dokonuje podziału zadań między swych członków.
 2. W sprawach z zakresu prawa pracy, w stosunku do pracowników Zrzeszenia, czynności dokonuje Przewodniczący Zarządu Głównego.
 3. Umowę o pracę z Przewodniczącym Zarządu Głównego zawiera Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.

§ 116

Zarząd Główny udziela pełnomocnictwa zarządom okręgowym lub ich urzędującym członkom do dokonywania określonych czynności z zakresu zarządzania działalnocią Zrzeszenia w ramach okręgu, w tym zarządzania funduszami i majątkiem a także do dokonywania innych czynności.
<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.