strona główna forum dyskusyjne

 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
poprawiony przez Komisję Statutową NRŁ w dniu 26.04.2005 r.

 

DZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZORGANIZACYJNE, NADZÓR
ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWANIARozdział XXVII

Nadzór

§ 173

  1. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 113 pkt 5 i § 133 ust. 1 pkt 8, organ nadzorujący może żądać od członków Zrzeszenia bądź koła łowieckiego, a także podległych organów Zrzeszenia niezbędnych oświadczeń i wyjaśnień, a także przedłożenia wymaganych dokumentów.
  2. Organ nadzorujący ma prawo uchylić każdą uchwałę koła łowieckiego lub nadzorowanego organu Zrzeszenia, w przypadku niezgodności z prawem bądź statutem.
  3. Organ nadzorujący uchylając uchwałę w myśl ust. 2 ma prawo także uchylić poprzedzające je uchwały podjęte w sprawie.
  4. Od uchwały podjętej w trybie ust. 2 przysługuje odwołanie. Przepis §171 ust. 2 i §172 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
  5. Złożenie odwołania od uchwały podjętej w trybie ust. 2 i 3 nie wstrzymuje jej wykonania.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.