strona główna forum dyskusyjne

 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
poprawiony przez Komisję Statutową NRŁ w dniu 26.04.2005 r.

 

DZIAŁ VI

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 183

  1. Powołane przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu - w myśl §34 ust. 1 lit. a, b, d, e ust. 2 oraz ust. 3 lit. a, b, c i d załącznika nr 1 do uchwały XIX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 20 listopada 1999 r. o uchwaleniu statutu PZŁ władze i organy Zrzeszenia stają się odpowiednio organami, o których mowa w §98 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 1, ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3, ust. 4, ust. 3 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 4 niniejszego statutu.
  2. Władze i organy kół łowieckich powołane przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu stają się odpowiednio organami, o których mowa w §51 niniejszego statutu.
  3. Kadencja władz i organów Zrzeszenia oraz władz i organów kół łowieckich rozpoczęta przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu trwa do czasu jej zakończenia w myśl §165.
  4. Uchwały władz i organów Zrzeszenia oraz władz i organów kół łowieckich zachowują swą ważność w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
  5. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego statutu organy Zrzeszenia zobowiązane są dostosować regulaminy uchwalone w oparciu o uchwałę, o której mowa w ust. 1 do postanowień niniejszego statutu.
  6. Członkostwo w kole niemacierzystym członków kół łowieckich, z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu staje się członkostwem w kole łowieckim.
  7. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu koła łowieckie zachowują swe dotychczasowe nazwy i siedziby.
  8. W terminie 6 miesięcy od dnia wejście w życie niniejszego statutu walne zgromadzenia kół łowieckich zobowiązane są podjąć uchwały, o których mowa w §53 pkt 8, 10 i 14.
  9. Traci moc uchwała XIX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 20 listopada 1999 r. w sprawie statutu Zrzeszenia oraz statuty kół łowieckich.
  10. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego uchwalenia Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

<< poprzedni Powrót  


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.