strona główna forum dyskusyjne


























Pytał: Andrzej Bartczak
Data: 05/08/2010
Publikacja: 07/08/2010
Pytanie: Jakie zasady obowiązują przy składaniu wniosku o wykluczenie członka z koła na Walnym Zebraniu Członków?

Odpowiedź:
Procedura wynikająca ze statutu jest dość skomplikowana. Poszczególne jej etapy są następujące:

1. Zarząd stwierdza, że zarzuty stawiane danemu członkowi koła mogą wypełniać zapisy § 44 ust.1 statutu.

2. Mając zamiar postawienia wniosku o wykluczenie, zarząd zobowiązany jest dać możliwość zainteresowanego, oświadczenia się w sprawie stawianych mu zarzutów, co gwarantuje mu § 9 ust.1 pkt 3 statutu PZŁ. W związku z tym zarząd zobowiązany jest pisemnie poinformować zainteresowanego o stawianych zarzutach i o możliwości postawienia wniosku o wykluczenie go z koła, informując o terminie, kiedy na posiedzeniu będzie tę sprawę omawiał, na które zainteresowany może przyjść. Zainteresowany może też w inny sposób złożyć oświadczenie na temat zarzutów przed posiedzeniem.

3. Na posiedzeniu, jeżeli zainteresowany przyjdzie, należy dać mu możliwość ustosunkowania się do zarzutów. Jeżeli nie przyjdzie i nie da niczego na piśmie, należy się upewnić, czy informacja o posiedzeniu doszła do zainteresowanego (list polecony lub za potwierdzeniem odbioru).

4. Jeżeli zarząd dalej uważa, że należy wnioskować wykluczenie, przygotowuje wniosek na WZ z uzasadnieniem wykluczenia i wstawia taki punkt do porządku obrad. Wniosek i uzasadnienie dołącza do pisma zwołującego WZ i oczywiście wysyła je również do zainteresowanego.

5. Na WZ musi być przygotowana uchwała o wykluczeniu z uzasadnieniem i tę uchwałę odczytaną z uzasadnieniem przed głosowaniem, członkowie koła głosują tajnie. Jeżeli opowie się za nią co najmniej 2/3 obecnych na WZ, uchwała staje się ważna.

6. Uchwałę z uzasadnieniem wysyła się do zainteresowanego z informacją o możliwości odwołania się do ZO PZŁ w ciągu 14 dni od otrzymania tej uchwały. Wysyła się pismem poleconym lub za pokwitowaniem odbioru.

7. Od chwili złożenia odwołania do ZO PZŁ za pośrednictwem zarządu koła, uchwała zostaje zawieszona do chwili rozpatrzenia odwołania przez ZO PZŁ, który może odwołanie uwzględnić lub nie, a zainteresowany jest w tym czasie pełnoprawnym członkiem koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.