strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Członkostwo w kole

NrDataTreść pytania
119318/08/2010Gdzie znajdę przepisy regulujące sposób, w jaki Zarządy Kół mają dostarczać swoim członkom pisma. Chodzi o różne pisma - i te najzwyklejsze, zawierające komunikaty, ale i te, które są wezwaniami do zapłaty, albo informujące o wyniku odwołania się członka do Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy go na tym zebraniu nie było. Czy w ogóle jakiś przepis nakazuje poinformowania nieobecnego o wyniku odwołania? Proszę mnie nakierować na odpowiednie przepisy.
118205/08/2010W kole łowieckim działa członek który jest niebezpieczny dla otoczenia z racji daleko posuniętej choroby. Objawy: porusza się z pomocą laski, posiada ciągle nieskoordynowane ruchy rak i nóg, widoczne gołym okiem drgawki kończyn, niewyraźna mowa. Podobno jest to daleko posunięty "parkinson". Jest to niewątpliwie dotknięty nieszczęśliwą chorobą myśliwy, któremu współczuję. Jednak czy można będzie współczuciem wytłumaczyć czyhający tragiczny wypadek podczas polowania tego kolegi z powodu braku podstawowej, niezbędnej przy posiadaniu broni i polowaniu sprawności fizycznej!? Jak się zachować aby nie być posądzonym o niekoleżeńskość i brak współczucia!?
118005/08/2010Jakie zasady obowiązują przy składaniu wniosku o wykluczenie członka z koła na Walnym Zebraniu Członków?
117603/08/2010W moim kole jest czterech stażystów i zgłosił się kolejny. Koło odpowiedziało że jest za dużo stażystów i nie przyjmą osoby która starała się o przyjecie na staż. To nie jest ktoś nieznany tylko członek mojej rodziny. Ilu może być stażystów w kole łowieckim?
117502/08/2010Kandydat po zdaniu egzaminu uzyskał pozwolenie na broń i opłacił składki członka PZŁ lecz z braku odpowiednich środków nie zakupił broni, a został przyjęty do koła w którym odbywał staż w grudniu 2008 r. i nie polował w tym sezonie. Nie płacił składki członkowskiej w kole. Czy w takiej sytuacji jako skarbnik mam prawo go wykazać w ŁOW-1 jako członka tego koła?
116309/07/2010Czy jeśli koło przyjmie na staż, staż zaliczy a kandydat złoży pozytywnie egzamin to czy koło musi przyjąć go na członka? Dodatkowo jeśli wpisowe do koła to 10 składek na PZŁ to czy koło może wymagać pewnej części np. 50 % zaraz po przyjęciu na staż i resztę po przyjęciu na członka.
115909/07/2010Kandydat do koła nie został przyjęty przez Zarząd. Zarząd w takiej sytuacji zobowiązany jest zwrócić wpisowe, nawet gdyby zostało złożone odwołanie do WZ. Powstaje pytanie - w którym momencie po raz kolejny kandydat ma wpłacić wpisowe do koła, jeżeli od razu złożył odwołanie do WZ i jaki przepis prawa tą kwestię reguluje?
115609/07/201014 maja 2008 roku rozpocząłem staż w Kole Łowieckim. 10 lutego 2009 roku Zarząd Koła podjął negatywną decyzję o odbyciu stażu. Czy to jest zgodne z prawem łowieckim?
115508/07/2010Czy dwóch braci może pełnić następujące funkcje w kole: skarbnik lub sekretarz, drugi - przewodniczący komisji rewizyjnej?
115106/07/2010WZ podjęło uchwałę o 5-osobowym składzie Zarządu koła, tj. Prezes, Łowczy, Wice-łowczy, skarbnik i sekretarz Zarządu Koła. Zarząd został wybrany podczas WZ w trybie paragrafu 62 pkt. 4 ppkt 2, tak więc w składzie zarządu nie ma tzw. samych członków Zarządu. W trakcie trwania kadencji łowczy składa pisemną rezygnację z funkcji łowczego. Czy w tej sytuacji należy rozumieć, iż zostaje on nadal członkiem Zarządu ale "bez teki", czy też przy wyborze Zarządu w takim trybie, gdzie każdy członek ma przypisaną konkretną funkcje i statutowy zakres kompetencji - złożenie rezygnacji z funkcji łowczego jest również jednoczesnym złożeniem rezygnacji ze składu osobowego Zarządu Koła.
115006/07/2010Stażysta w miesiącu lipcu zostaje przyjęty na staż do koła, powiadomiony zostaje właściwy ZO PZŁ, zostaje wpisany do rejestru stażystów, uiszcza wpisowe. W grudniu składa pisemną rezygnację ze stażu i zwraca się z prośbą o zwrot wpisowego. Czy Zarząd Koła nie dostrzegając kompetencji w tym zakresie może pozostawić tę sprawę do decyzji Walnego Zgromadzenia? Czy WZ ma taką możliwość prawną?
114128/06/2010W kalendarzu polowań są 2 polowania obowiązkowe. Za nieobecność ZK karze członków karą porządkową w wysokości 50 zł za każde. Czy słusznie? WZ uchwaliło że myśliwy który nie odpracuje w łowisku 30 godz w roku zapłaci 300 zł. Słusznie, tylko pieniądze te zbiera łowczy i bez żadnego pokwitowania po prostu chowa do kieszeni. Czy to jest prawidłowo?
113824/06/2010Czy chorując na cukrzycę mogę zostać myśliwym?
113117/06/2010Okręgowa rada łowiecka w Lesznie "ma swój" obwód. Polują na nim tylko wybrani członkowie i ich rodziny. Czy fakt że obwód ten jest utrzymywany z naszych składek pozwala domniemywać że także nam, szarym członkom PZŁ przysługuje prawo do organizowana tam polowań? Jeśli tak, to do kogo powinienem się zwrócić z prośbą o wydanie odstrzału na w/w obwodzie? Do kogo powinienem się zwrócić z prośbą o udostępnienie planu finansowego i rozliczenia tego obwodu?
112916/06/2010W świetle obowiązującego Statutu PZŁ par. 6 ust.2.1 proszę o podanie podstawy prawnej dotyczącej rozliczeń finansowych za dzierżawę dwóch budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego przez Koło. Czy walne zgromadzenie członków Koła jest władne podjąć uchwałę zobowiązującą wszystkich członków Koła do solidarnego pokrywania kosztów utrzymania, czy jest to wola członka Koła?
112815/06/2010Czy Zarząd Koła może wstrzymać myśliwemu odstrzał indywidualny w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym do czasu jego zakończenia? Czy może poinformować w ww. sprawie zainteresowanego w formie ustnej czy musi być na piśmie? Czy zarząd koła w trakcie toczącego się postępowania wyjaśniającego nie ma obowiązku poinformować zgłaszającego o wynikach postępowania na piśmie ani ustnie?
111907/06/2010Odbyłem staż w kole myśliwskim, zdałem egzaminy, uzyskałem członkostwo w PZŁ z wpisem o przynależności do koła na podstawie promesy. W związku z tym mam pytanie, czy ZK może nie przyjąć mnie do koła podając w uzasadnieniu że nie wykonałem poleceń zarządu w związku z pracami w łowisku? Czy KŁ po wydaniu takiej promesy może odmówić przyjęcia? Z innej strony czy uzasadnienie jest prawidłowe, bo jeżeli nie jestem członkiem KŁ a staż ukończyłem to jakie polecenia może mi wydawać ZK?
111502/06/2010Czy Nadzwyczajne WZ zwołane zgodnie z przepisami Statutu PZŁ może ująć w porządku obrad i może głosować absolutorium dla Zarządu koła, czy jest to uprawnienie jedynie Zwyczajnego WZ?
111227/05/2010Byłem kandydatem na myśliwego przez 1,5 roku. Jeździłem na polowania zbiorowe oraz na indywidualne ze swoim wprowadzającym. Zmienił się Prezes i nagle, bez żadnego uprzedzenia, dostałem pismo, że z powodu małej aktywności zostałem skreślony z listy kandydatów! Co w takim przypadku mogę zrobić?
110826/05/2010Jakie konsekwencje powinien ponieść łowczy koła który nakazywał myśliwym przy wydawaniu odstrzału aby nie wpisywali do niego faktu pozyskania zwierzyny na polowaniu idywidualnym czyli wbrew Art. 42b Prawa Łowieckiego. Gdzie należy się zwrócić i kogo należy powiadomić o takiej działalności łowczego?
poprzednia   5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.