strona główna forum dyskusyjne




























Pytał: Paweł Jagi
Data: 13/04/2011
Publikacja: 14/04/2011
Pytanie: Czy koło łowieckie ma obowiązek zaopatrzyć mnie na mój wniosek w środki odstraszające zwierzynę łowną? Gdzie mogę interweniować jeżeli myśliwi którzy przyjechali do mnie na oględziny szkody kategorycznie odmawiali wpisania moich uwag do protokołu, a zachowanie jednego z panów pozostawiało wiele do życzenia...

Odpowiedź:
Kupienie przez koło środków odstraszających zwierzynę łowną jest samodzielną decyzją koła i wniosek rolnika nie jest wystarczający. Taki zakup jest najczęściej formą prewencji koła przed szkodami, za które musi płacić lub dokonanej ugody z rolnikiem, że np. koło będzie partycypować w takich kosztach, a za to mniej zapłaci, jeżeli szkoda powstanie.

Zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu i koło nie ma prawa mu tego
zabronić. Na żądanie poszkodowanego lub też koła w oględzinach, szacowaniu szkód
oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej
terytorialnie izby rolniczej.

Na podstawie art. 47 ust.2 Ustawy Prawo łowieckie , w przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, poszkodowany może zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Jeżeli mediacja nie pomoże, zawsze jest możliwość złożenia pozwu przeciw kołu do sądu powszechnego. Warto jednak mieć wcześniej ekspertyzę rzeczoznawczy, najlepiej biegłego sądowego, potwierdzającą, że wycena koła była nieprawidłowa.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.