strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Obwód, plany, hodowla, gospodarka, szkody, strażnik

NrDataTreść pytania
146027/06/2011Czy koło może odmówić wypłaty odzkodowania rolnikowi za szkody wyrządzone przez dziki na łące jeżeli rolnik odmówił podpisania protokołu. Czy przesłać rolnikowi wyliczoną należność czy czekać na dalszy rozwój sytuacji.
145617/06/2011W związku z licznymi grodzeniami upraw przez rolników wielkoobszarowych siatką ogrodzeniową (2 metry) na moich obwodach i występującymi szkodami wewnątrz tych ogrodzeń, jaka jest podstawa prawna dotycząca wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki? W/w zwierzyna przechodzi pod siatką a właściciel upraw nie życzy sobie wykonywania polowania indywidualnego wewnątrz tych grodzeń. W niektórych przypadkach niektórzy rolnicy zabezpieczyli tylko 3/4 całego areału, pozostawiając 1/4 nieogrodzoną co umożliwia dostęp zwierzynie do upraw i również nie życzą sobie wykonywania polowania. Czy Zarząd Koła może postawić rolnikowi warunek, aby zabezpieczył w całości swoje uprawy tym ogrodzeniem, jeżeli zabrania tam wykonywać polowania, a ponadto zwraca się do Koła o wyszacowanie wyrządzonych szkód wewnątrz tych grodzeń?
144808/06/2011Czy strażnik łowiecki pełniący swoje obowiązki w kole łowieckim, skazany prawomocnym wyrokiem łowieckiego sądu głównego za przewinienie łowieckie, może w kole przez czas odbywania kary pełnić nadal swoje obowiązki strażnika?
144506/06/2011Zarząd Koła podjął uchwałę o zobowiązaniu myśliwego do szacowania szkód łowieckich. Nadmieniam, że brak jest uchwał WZ koła regulujących te kwestie. Czy Zarząd Koła miał podstawę prawną podjąć taką uchwałę?
143803/06/2011Bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania dot. sporządzania RPŁ (ubytki zwierzyny grubej): - czy należy podać w rubryce 4 (odstrz. szt) sumaryczną ilość pozyskanej zwierzyny + ubytki i wykazać liczbę ubytków w rubryce 6? - jak uwzględniać ubytki, które powstały przed wykonaniem planu i po wykonaniu planu odstrzału?
143221/05/2011W kole jest intensywne dokarmianie zwierzyny i nasuwa się pytanie – o karmisko i nęcisko. O nęcisku mówi Rozporządzenie Ministra Środowiska, natomiast jak zdefiniować pojecie karmiska i czy prawnie występuje takie określenie?
143121/05/2011Słyszałem, że istnieje przepis który nakazuje kołom łowieckim zgłosić do Zarządcy lub nadleśnictwa i ustalić z nim miejsca gdzie są założone nęciska i nanieść je na mapę obwodu.
142305/05/2011W 2010 zostały podpisane dzierżawy oraz porozumienia między sąsiadującymi kołami o przebiegających granicach obwodów. Urząd gminy dostał zgłoszenie od rolnika dotyczące odszkodowania. Urząd Gminy nie posiada i nigdy nie posiadało umowy dzierżawnej na jakieś 500 h z kołem na którym jest niniejsza nieruchomość. 500 h jest na terenie woj. wielkopolskiego a reszta - część większego obwodu jest na terenie woj. łódzkiego. Czy gmina może podpisać umowę dzierżawną na tę część obwodu innemu kołu łowieckiemu posiadającemu większą część terenu na jej obszarze? Jaka jest procedura? Co wtedy z granicą obwodu i od kogo rolnik ma otrzymać odszkodowanie?
142105/05/2011Do zarządu koła wpłynęło pismo od właściciela szkółki drzewek owocowych w którym domaga się rozwiązania problemu szkód wyrządzonych przez zające. Powierzchnia całej szkółki jest ogrodzona siatką, jednakże o zbyt dużych oczkach, i znajduje się na niej około 20000 sadzonek. Według plantatora większość z nich jest uszkodzona. Przyjmując nawet wartość 1-2 złotych za jedną sadzonkę daje to kilkunastotysięczną kwotę. Wiem że rozporządzenie nie przewiduje wypłaty szkód od zajęcy ale jak bronić się przed ewentualnymi roszczeniami bądź pozwami sądowymi? Nadmieniam, że teren szkółki leży w granicach obwodu ale prawidłowe wykonanie polowania na zające uniemożliwia mała odległość od zabudowań.
140113/04/2011Czy koło łowieckie ma obowiązek zaopatrzyć mnie na mój wniosek w środki odstraszające zwierzynę łowną? Gdzie mogę interweniować jeżeli myśliwi którzy przyjechali do mnie na oględziny szkody kategorycznie odmawiali wpisania moich uwag do protokołu, a zachowanie jednego z panów pozostawiało wiele do życzenia...
139305/04/2011Do koła wpłynęło zgłoszenie dotyczące szkody wyrządzonej przez sarnę/sarny na terenie szkółki drzew i krzewów ozdobnych. Szkoda zaistniała na terenie ogrodzonym oraz w dwóch namiotach foliowych, gdzie zostały zgryzione siewki jodły. Po wstępnych oględzinach ustalono, że zwierzyna dostała się na teren szkółki przez nieszczelną bramę wjazdową oraz weszła do namiotów foliowych przez zamknięcie, które nie stanowiło dla niej żadnej przeszkody - było prowizoryczne. Czy koło winno szacować i wypłacić szkodę?
139204/04/2011Czy strażnik powołany przez koło łowieckie A może kontrolować książkę wyjść w łowisko i rejestr pozyskanej zwierzyny (prowadzić postępowanie wyjaśniające dotyczące myśliwego z koła łowieckiego A ) w obwodzie koła łowieckiego B? Czy w ogóle może prowadzić jakiekolwiek tego rodzaju postępowanie? Chodzi o potwierdzenie pochodzenia tuszy dzika. Myśliwy z koła łowieckiego A twierdzi, że pozyskał dzika w obwodzie koła B, co jest odnotowane w odstrzale wydanym mu przez zarząd koła B.
138729/03/2011Od kilku lat na polowaniach zbiorowych strzelane są tylko dziki do 50 kg. Każdy, komu zdarzy się większy musi wpłacić karę w wysokości 100 zł. Czy kara taka, jest zgodna ze statutem PZŁ?
138424/03/2011Czy prezes zarządu koła może samodzielnie zdjąć strażnika łowieckiego z pełnienia przez niego funkcji oraz powołać na to miejsce nowego?
138324/03/2011Jakie posiada uprawnienia strażnik łowiecki jako samodzielna jednostka powołany przez zarząd koła? Czy członek zarządu koła może kontrolować myśliwych oraz inne osoby przebywające w łowisku?
138023/03/2011Obwód łowiecki, na którym polujemy znajduje się na terenie 3 nadleśnictw. Mam pytanie czy nadleśnictwo upoważnione jest do kontroli zimowego dokarmiania zwierzyny (jedno nadleśnictwo prowadzi taką kontrolę, dwa nie prowadzą)?
136024/02/2011Czy w związku z trudną sytuacją zwierzyny spowodowaną zimą prowadzący polowanie może (poza kalendarzem prac gospodarczych), kierując się dobrem zwierzyny zastosować taki wybieg polegający na tym, że przed polowaniem poprosi część myśliwych o śladowanie wybranych oddziałów a inni w tym czasie uzupełniliby karmę w tym terenie.
135714/02/2011Czy w kompetencjach ZK par. 64 pkt.1 mieści się prawo do podejmowania decyzji o wyłączaniu rewirów obwodu z polowań indywidualnych i jak się to ma do par. 40 pkt 5 w powiązaniu z par. 53 pkt 20?
133628/01/2011Czy na terenie obwodu łowieckiego mogą się znajdować prywatne ambony (zamknięte) będące własnością (wybudowane) myśliwych należących do koła dzierżawiącego ten obwód? Należy rozumieć przez to że żaden inny myśliwy nie może z nich korzystać?
133420/01/2011Czy można rozpocząć polowanie na ptactwo wodne - kaczki którego sezon rozpoczyna się 15 sierpnia, już od soboty przyjmując, że 15 sierpnia przypada w poniedziałek (taka sytuacja będzie miała miejsce w tym roku).
poprzednia   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.