strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Obwód, plany, hodowla, gospodarka, szkody, strażnik

NrDataTreść pytania
178819/09/2012Czy należy się odszkodowanie za szkody w plantacji truskawki w odległości około 50 m od budynku mieszkalnego (nie wolno strzelać)?
177924/08/2012Ostatnimi czasy zrodziły się w kole wątpliwości co do kwestii wydawania odstrzałów: 1. Czy łowczy koła musi przestrzegać zasady wydawania upoważnień na polowanie indywidualne w takiej liczbie, jaka jest liczba zwierząt danego gatunku i płci do pozyskania w RPŁ? 2. Czy są jakieś skutki prawne dla łowczego związane z wydaniem upoważnień w ilości większej, aniżeli liczba sztuk zwierzyny danego gatunku (płci) w RPŁ do pozyskania? 3. Kto ponosi konsekwencje ewentualnego przekroczenia planu, łowczy, czy strzelający?
177407/08/2012Dwóch myśliwych udaje się na polowanie indywidualne. Zasiadają na różnych ambonach. Jednemu wychodzi na strzał rogacz. Zacina mu się broń. Dzwoni do drugiego, żeby ten przyszedł do niego. Gdy przychodzi, pierwszy myśliwy prosi go, aby użyczył mu broni w celu dokonania odstrzału rogacza zgodnie z posiadanym upoważnieniem. Jednak drugi myśliwy (nie będący selekcjonerem) odmawia użyczenia broni uzasadniając to, że nikt inny nigdy nie strzelał z jego broni i nikomu na to nie pozwoli, jednak on może dokonać odstrzału rogacza pod warunkiem, że pierwszy myśliwy wpisze go sobie do "Odstrzału". Myśliwi dochodzą do porozumienia: strzela myśliwy niebędący selekcjonerem do rogacza, natomiast fakt pozyskania rogacza wpisuje sobie do odstrzału selekcjoner, a także dokonuje stosownego wpisu w książce ewidencji. Czy w opisanej powyżej sytuacji nastąpiło naruszenie prawa?
177206/08/2012W moim kole przyjęte było, że każdy myśliwy selekcjoner miał wpisany w odstrzale odstrzał na byka zgodnie z klasą. Mamy w planie do pozyskania 5 szt. Czy wydanie więcej odstrzałów niż jest byków jest niezgodne z prawem? Czy mamy wrócić do losowania dni dla selekcjonerów w jakie dostaną odstrzały?
175505/07/2012Moje Koło otrzymało ze Starostwa Powiatowego pismo w sprawie opłaty czynszu dzierżawnego za obwód polny. Do kwoty czynszu doliczono udział w kosztach ochrony lasu w wysokości 10 % wartości tusz zwierzyny płowej pozyskanej w ubiegłym sezonie 11/12. Kwotę udziału w kosztach ochrony lasu doliczono na podstawie pisma Nadleśnictwa skierowanego do Starostwa. Czy jest to zgodne z prawem?
175305/07/2012WZ podjęło uchwałę że wszystkie ambony maja być otwarte i dostępne dla wszystkich kolegów lecz jeden z kolegów nie zastosował się do tej uchwały. Czy ZK powinien ukarać kolegę i w jaki sposób? Jeśli tak, to jaka kara / nagana / zawieszenie?
174902/07/2012Czy jak jest pozyskany przelatek płci żeńskiej który nie prowadzi warchlaków to jest to odstrzał prawidłowy czy przelatek nie prowadzący warchlaków jest już zaliczany jako locha?
173414/06/2012Czy ZK ma prawo (bez wystąpienia o akceptację do WZ) podejmować decyzje w sprawie połączenia kilku obwodów łowieckich?
170721/05/2012U siebie w kole szacuję szkody łowieckie. Posiadam odpowiednie przeszkolenie. Daję sobie całkiem dobrze z tym zagadnieniem. Parę dni temu zarząd sąsiedniego koła zwrócił się do mnie abym udzielił im pomocy w szacowaniu. Czy mogę uczestniczyć u nich przy szacowaniu? W jakim charakterze? Jaka jest podstawa prawna tej czynności?
170621/05/2012Osoba dzierżawiąca grunt zgłosiła nam szkodę w uprawie kukurydzy. Powierzchnia uprawy 1.74 ha, przy czym składa się z 6 działek z prawem budowlanym. Czy w takiej sytuacji szacować czy odmówić? I jakie akty prawne o tym stanie rzeczy mówią?
170116/05/2012Czy uprawa poletek stanowiących żer na pniu jest dla Kół obowiązkowa? Z jakich przepisów to wynika i kto może ewentualnie rozliczać Koło z tego tytułu?
170015/05/2012Zapis art. 47, par. 1 Ustawy - Prawo Łowieckie stanowi, cyt. "właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczeniu gruntów przed szkodami, o których mowa w art. 46". Jakie czynności pod pojęciem współdziałania, winien poczynić właściciel lub posiadacz gruntów w zabezpieczeniu ich przed szkodami łowieckimi? Czy przywołane wyżej czynności posiadacza lub właściciela gruntów w zakresie zabezpieczenia przed szkodami ograniczają się tylko i wyłącznie do powiadomienia koła o miejscu położenia danej plantacji?
168826/04/2012Czy łowczy koła może odmówić mi wpisania do odstrzału zwierzyny na którą można polować w danym miesiącu, np. czy w maju może mi nie wpisać dziki oprócz loch, sarna rogacz jeśli chcę polować na taką zwierzynę?
168425/04/2012Czy Łowczy Koła może sam, według własnego uznania bez porozumienia z Zarządem Koła wydawać odstrzały na Kozły, tzn. czy może bez podania uzasadnienia jednemu z myśliwych wypisać odstrzał na kozła np. w I klasie wieku a innemu II klasie wieku, ewentualnie samemu wypisać sobie odstrzał na kozła "łownego"? Czy takie praktyki są dozwolone i pozostają tylko i wyłącznie w decyzji Łowczego Koła?
168124/04/2012Czy urządzenie nęciska w lesie należącym do osoby prywatnej należy uzgadniać z Nadleśnictwem czy wystarczy zgoda właściciela?
167923/04/2012Czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania w kole? Jeśli tak, to jak powinna wyglądać taka ewidencja, czy jest to określone w przepisach?
167723/04/2012Myśliwy założył poletko zgryzowe i nie chce aby Zarząd koła ujął je w rejestrze poletek. Nadmieniam, że nieopodal [40m.] stoi ambona a w obrębie poletka funkcjonuje od dawna nęcisko. Ambona i nęcisko są w rejestrze Koła. Czy w myśl obowiązującego prawa myśliwy może mieć prywatne poletko?
167618/04/2012Pomimo, że plany odstrzałów zwierzyny (dzików 30%) zostały nie wykonane, Zarząd Koła na miesiąc marzec nie wydał nikomu "odstrzałów" (nawet na lisy). Czy takie działanie ZK można uznać za nałożenie na wszystkich Kolegów z Koła kary porządkowej (na podst. par. 152 p.1 p.p.3 Statutu PZŁ)? Czy może jest to działanie na szkodę Koła, bo przecież nie wpłynęła do Koła określona pula pieniędzy (ok. 15 tyś. zł).
165530/03/2012Czy wydanie zezwolenia do strzelania loch prowadzących przed 15 stycznia na polowaniu dewizowym jest zgodne z obowiązującym prawem? Wyniki z przedostatniego polowania (bardzo trudne warunki zimowe, pokrywa śnieżna, lód) 7 loch prowadzących, wszystkie prośne.
163407/03/2012Ostatnio byłem u łowczego celem wydania odstrzału na dziki. Łowczy odmówił odstrzału argumentując, że jego zdaniem mało jest dzików w tym roku i za niewykonanie planu nie ma żadnych konsekwencji ze strony Nadleśnictwa. Czy łowczy bez konsultacji z nikim ma prawo zmienić wysokość planu odstrzału i czy może nie wydać odstrzału?
poprzednia   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.