strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Lechu
Data: 07/09/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy osoba nie będąca członkiem PZŁ, posiadająca wydane na podstawie decyzji administracyjnej pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej (dubeltówka), mającej służyć ochronie stawów rybnych przed szkodnikami (z punktu widzenia gospodarki rybackiej), może z tą bronią przebywać i używać jej (strzelać) na terenie stawów rybnych położonych w granicach obwodu łowieckiego. Jeśli tak, to czy konieczna jest na to zgoda dzierżawcy obwodu łowieckiego (koła łowieckiego) i w jakiej formie udzielona posiada moc prawną. Czy koło łowieckie w ogóle może takiej zgody udzielić. Jakie przepisy regulują i rozstrzygają kwestie współpracy koła łowieckiego z gospodarstwem rybackim w tym właśnie zakresie.

Odpowiedź:
Cześciową odpowiedź na postawione pytanie można znaleźć w serwisie, chociaż pełna odpowiedź na to pytanie zalezy od sposobu interpretacji obowiązujących ustaw. W sprawie zwalczania szkodników gospodarki rybackiej, znajdujących sia na liście zwierząt o pełnej lub częściowej ochronie gatunkowej mówi pismo Ministerstwa Rolnictwa. Czy przedstawiona w nim interpretacja może dotyczyć również zwierząt łownych trudno przesądzić. Również trudno wywieźć z obowiązującej ustawy o broni prawo do jej używania w celu zwalczani aszkodników.

Posiadane pozwolenie na broń musiało zostać wydane dość dawno, bo obecna ustawa o broni nie przewiduje wydania pozwolenia w takim celu. Zasadna wiec wydaje się interpretacja, że nie można obecnie używać tej broni dla odstrzału jakichkolwiek szkodników.

Nie ma specjalnych przepisów dot. współpracy nad ochroną stawów rybnych. Możliwe uregulowanie tych kwestii musi mieć podstawy w ustawach Prawo łowieckie, o ochronie przyrody i przywołanej wyżej o broni.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.