strona główna forum dyskusyjne
PYTANIA DO NAS
  PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM
  Pytania do serwisu:
29/07/2015 Czy ZK może prowadzić kontrole myśliwych poprzez montowanie różnego rodzaju kamer np. przy nęciskach zgłoszonych przez myśliwych?
22/06/2015 Czy każdy członek ZK może zgłosić się do banku prowadzącego rachunek celem zostania upoważnionym do dokonywania przelewów (zgodnie ze statutem PZŁ z innym członkiem zarządu)? Czy też wymaga to dodatkowego upoważnienia, podjęcia uchwały zarządu? Jeżeli tak, to z czego to wynika? Czy jeżeli dwóch członków zarządu dokonało przelewów dla rolników (z tytułu odszkodowania) bez udziału i wiedzy skarbnika nie mając żadnych dodatkowych ku temu upoważnień od zarządu to stanowi to naruszenie Statutu (funkcje statutowe skarbnika)?
15/04/2015 Zarząd czteroosobowy, wynik głosowania 2 do 2, czy w takim wypadku głos prezesa liczy się podwójnie? Czy WZ ma prawo podjąć uchwałę o nie przyjmowaniu nowych członków na okres 3 lat? Czy WZ może podjąć uchwałę o zakazie przyjmowania nowych członków przez zarząd, a żeby przyjmowało WZ?
01/04/2015 Czy można będąc nieobecnym na WZ koła być wybranym do organów koła, np. poprzez złożenie stosownego oświadczenia pisemnego wyrażającego zgodę na kandydowanie?
25/02/2015 Ile maksymalnie można zabrać ze sobą jednostek broni na polowanie indywidualne?
07/01/2015 Wraz z początkiem kadencji WZ wybrało Zarząd poprzez wybór prezesa a następnie wskazywanych przez niego członków Zarządu. Czy w momencie rezygnacji tego prezesa przed upływem kadencji pozostali nominowani przez niego członkowie zarządu tracą funkcje lub maja obowiązek zrezygnować? Czy w przypadku gdy wraz z prezesem rezygnuje sekretarz to nowo mianowany prezes dobiera nowego sekretarza zgodnie z trybem w jakim wybierano zarząd na początku kadencji czy jednak mogą padać propozycje z sali i głosowane bez wniosku prezesa?
07/01/2015 Myśliwy naszego koła po cofnięciu mu pozwolenia na broń za jazdę po pijanemu uczestniczył w polowaniu zbiorowym z bronią (prowadzący zaniedbał sprawdzenia uprawnień). Zorientowawszy się po polowaniu w sytuacji niedopełnienia obowiązków, na przedstawionym protokole z polowania nie umieścił go na liście biorących udział w polowaniu. Jakie restrykcje ma do dyspozycji zarząd w stosunku do kolegów? Jakie ewentualne kary im grożą?
27/10/2014 W kole w którym poluję od kilku lat, na okres polowań dewizowych w książce pobytu myśliwych umieszcza się tylko informację o zamknięciu obwodu na ten okres. Brak jest wpisów z wyjścia w łowisko oraz gatunku i ilości pozyskanej zwierzyny w czasie polowania. Polowania prowadzone są przez "zarząd" łowczy i prezes.
22/10/2014 Na WZ zatwierdzone zostało polowanie dewizowe na rogacze oraz jedno dewizowe polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą. Tymczasem Zarząd nie informując nikogo zorganizował dodatkowe polowanie dewizowe na łanie i kozy dla dewizowca, wstrzymując jednocześnie wydawanie odstrzałów na w/wymienioną zwierzynę do czasu zakończenia tegoż polowania, dokładnie do 10 października. Czy takie działanie Zarządu jest zgodne z prawem?
22/10/2014 Czy w przypadku przyjmowania nowych członków, obowiązuje zasada bezwzględnej większości, czy zwykłej większości głosów?
19/08/2014 Jaki ma być skład apteczki medycznej zabieranej na polowania zbiorowe?
22/07/2014 Czy wpisanie w upoważnieniu: "Sarna Rogacz sel. II klasa" - bez podania liczby sztuk (pomimo iż w druku jest wyraźnie napisane, że każdą sztukę zwierzyny grubej wpisujemy w odrębnej pozycji) powoduje, że upoważnienie jest nie ważne i/lub wymaga korekty?
22/07/2014 W trakcie NWZ w naszym kole został wykluczony jeden z członków. Wcześniej otrzymał "odstrzał" ważny do końca sierpnia. Czy w obecnej sytuacji powinien zaprzestać polowania w Kole?
22/07/2014 Czy można zmuszać myśliwego do polowania na konkretny rodzaj zwierzyny?
12/06/2014 WZ głosowało na członków zarządu koła, który po wyborze ukonstytuował się we własnym gronie i ogłosił pełnione funkcje. Łowczy po pewnym czasie zrezygnował. Zwołano nadzwyczajne walne uzupełniające. Czy po uzupełnieniu składu zarząd ma prawo zmienić pełnione funkcje we własnym gronie?
03/06/2014 Czy punkt zamieszczony w porządku obrad WZ przez Zarząd koła, dotyczący nieprzydzielania samców zwierzyny płowej w upoważnieniu do wykonywania polowania członkom niemacierzystym koła, jest zgodny ze statutem?
21/05/2014 Po pomówieniu mnie o kłusownictwo przez łowczego i skarbnika koła zostałem ukarany bezpodstawnie i nieprawnie upomnieniem. Nie mogąc pogodzić się z tym faktem i obecnością takich osób w kole złożyłem po 19 latach członkostwa rezygnację. W wyniku późniejszych zdarzeń wokół pomówienia i dalszych poczynań łowczego i skarbnika, nie uzyskali oni wotum zaufania i zostali odwołani ze swoich funkcji. W obecnej sytuacji chciałbym powrócić do koła i złożyłem wniosek o uchylenie ustawy o skreśleniu mnie z listy członków koła. Czy ZK może zgodnie z prawem i Statutem uchylić taką uchwałę i wpisać mnie na listę członków koła? Czy ZK może nie żądać ode mnie wpisowego, skoro już raz wnosiłem wpisowe do tego koła i czy będzie to zgodne z prawem i Statutem?
21/05/2014 Czy łowczy koła może wydać większą ilość odstrzałów niż ilość zaplanowanej do pozyskania zwierzyny?
13/05/2014 Jaki akt prawny reguluje obecność cudzoziemca - jako osoby towarzyszącej- na polowaniu, zarówno indywidualnym jak i zbiorowym?
13/05/2014 Czy koło łowieckie może wskazać kolegów myśliwych do szacowania szkód, którzy nie mają przeszkolenia w tym zakresie? Czy jest to zgodne z przepisami?

poprzednia 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 z 105 następna

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.