strona główna forum dyskusyjne
PYTANIA DO NAS
  PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM
  Pytania do serwisu:
27/06/2013 Na WZ zrezygnowało 2 z 5 członków komisji rewizyjnej. Po WZ zrezygnował na piśmie 3 członek komisji rewizyjnej. Zostało 2 z 5. Czy koło w takim stanie ma komisję rewizyjną?
27/06/2013 Strażnik Łowiecki (wyznaczony przez zarząd koła) będąc zapisany na polowanie w obwodzie X w godzinach 3.30-6.00 rano, o godzinie 5.15 oddaje strzał do lisa z samochodu (obie przednie szyby opuszczone)!!! w obwodzie Y polnym! (odległość między obwodami ok. 10 km) nie będąc wpisany do książki ewidencji polowań i tym samym nie odnotowując strzału. W tym samym czasie w łowisku przebywa 2 myśliwych wpisanych od 4.30 - 9.00 rano!!! Strażnik po konfrontacji utrzymuje, że dostał polecenie od Łowczego do codziennego przebywania w łowisku i nie musi zapisywać się w książce ewidencji polowań i odnotowywać oddanych strzałów!!! Ponieważ chcę sprawie nadać oficjalny bieg proszę o podanie naruszonych podstaw prawnych.
25/06/2013 Czy w trakcie obrad WZ "Wolne wnioski", można postawić wniosek o wykluczenie członka z Koła, zaznaczam iż, taki wniosek powstał podczas dyskusji i nie był uwzględniony w porządku obrad WZ. Jeśli nie, to jak ma się zachować Przewodniczący WZ i co z tym wnioskiem zrobić? A jeśli tak, to czy na tym samym WZ można przeprowadzić głosowanie w sprawie wykluczenia?
25/06/2013 1. WZ zostało zakończone przed wyczerpaniem wszystkich punktów, w tym zawierających uchwały, na wniosek jednego z kolegów. Czy uchwały podjęte do czasu przerwania są ważne, czy należy zebranie powtórzyć z tym samym porządkiem obrad? 2. Czy głosowanie nad udzieleniem absolutorium ogłoszone jako tajne tylko przez przewodniczącego zebrania a nie przez 1/3 obecnych członków jest ważne? Jeżeli nie to jak to zakwestionować? 3. Czy przewodniczący WZ może zabronić wpisania do protokołu stanowiska członków koła, jeżeli wyraźnie sobie tego życzą i są to głosy w przedmiocie poszczególnych punktów WZ?
14/06/2013 Czy podjęcie uchwały przez WZ o obciążenie Kolegów, którzy przez WZ  zostali wyznaczeni do wykonania określonych prac gospodarczych  (podprowadzanie myśliwych dewizowych, budowa ambon, uprawa poletek, dokarmianie na pasach itp.) a którzy mimo wszystko nie wywiązali się z tych obowiązków jest zgodne z naszym prawem? Jak Zarząd ma działać by być w zgodzie z naszymi regulacjami?
14/06/2013 Czy Preliminarz sporządzony przez skarbnika w porozumieniu z prezesem przedstawiany WZ musi być wcześniej uchwalony przez zarząd koła oraz czy tak samo jeśli chodzi o przedstawione propozycje uchwał - czy muszą być uchwalone przez ZK czy wystarczy jak we wolnych wnioskach na WZ się je przedstawi?
14/06/2013 Czy uchwała podjęta przez ZK w maju 2013 r., dotycząca zmian pełnionych funkcji w ramach Zarządu w trakcie jego kadencji, jest zgodna ze Statutem PZŁ w świetle przedstawionych poniżej faktów. Obecny Zarząd Koła został wybrany podczas WZ w 2010 r. na podstawie § 62 ust. 4 pkt 2, przez dokonanie wyboru 5-osobowego składu członków zarządu, tj. prezesa, sekretarza, skarbnika, łowczego i członka zarządu. Następnie w maju 2013 r. Zarząd Koła, podejmuje uchwałę, powołując się na § 62 ust. 4 pkt 2 Statutu PZŁ, o dokonaniu zmian pełnionych funkcji w ramach Zarządu Koła w trakcie jego kadencji, powierzając obecnemu łowczemu funkcją członka zarządu, a na stanowisko łowczego wyznaczył dotychczasowego sekretarza, który z dniem pojęcia uchwały miał pełnić obowiązki sekretarza.
13/06/2013 W dniu wczorajszym na WZ odbyły się wybory uzupełniające do KR. Po dokonaniu wyboru i ukonstytuowaniu się Komisji poprzez wybór przewodniczącego stwierdziłem, że nie widzę konstruktywnej współpracy z przewodniczącym KR i na ręce prowadzącego zebranie, prezesa ZK złożyłem pisemny wniosek o rezygnację z funkcji Sekretarz ZK, zwróciłem się o rozpatrzenie wniosku w trybie § 59 pkt. 2 Statutu PZŁ. Prezes wstrzymał mój wniosek i poinformował zebranych o mojej rezygnacji po podjęciu Uchwał, kiedy część Kolegów opuściła zebranie, co wpłynęło na brak kworum i ważności wyborów i podejmowania uchwał. Mój wniosek pozostał w materiałach z WZ i fakt ten został odnotowany w protokole z zebrania i protokole Komisji Uchwał i Wniosków. Jaki jest obecnie mój status? Jestem członkiem zarządu czy nie? Chcę i czy mogę zakończyć sprawozdawczość Koła do ZO?
13/06/2013 Zgodnie z uchwałą WZ Prezes Koła posiadał bloczek upoważnień do ..... (odstrzałów), który pobrał za pokwitowaniem. Prezes zrezygnował z funkcji i w/w bloczek zwrócił ZK. W chwili obecnej bloczek ten zaginął i ZK rości pretensje do byłego Prezesa. 1. Na podstawie jakiego przepisu ZK może ukarać b. Prezesa za nierozliczenie się z bloczkiem? 2. Czy to jest ewentualnie sprawa karna?
13/06/2013 Przed zbliżającym się Walnym wpłynął wniosek o umieszczeniu w porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie nadanie tytułu członka honorowego koła, czynnemu myśliwemu z innego koła. Wniosek wnosi o nadanie tytułu członka honorowego, zwolnienie z wszelkich opłat na rzecz koła, nadanie prawa do polowań i uroczystości na równi z członkami koła. Pytania: 1. Czy po nadaniu tytułu członka honorowego czynnemu myśliwemu nadaje mu uprawnienia członka koła w rozumieniu członka macierzystego lub niemacierzystego? 2. Jak jest z czynnym i biernym prawem wyborczym? 3. Jak się ma w tym przypadku wniosek o zwolnienie z wszelkich opłat na rzecz koła, bo de facto członek honorowy nabiera pełnych praw, bez złożenia deklaracji, wpłaty wpisowego?
12/06/2013 Będąc przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, stwierdziłem rażące zaniedbania w gospodarce magazynowo-materiałowej Koła. W odwecie zostałem pomówiony przez dwóch członków zarządu o kłusownictwo i ukarany przez Zarząd Koła upomnieniem. Karę wymierzono z pominięciem wszelkich zasad wynikających ze Statusu i Ustawy. Po 29 latach, zrezygnowałem z członkostwa w PZŁ, nie mogąc pogodzić się z obecnością takich ludzi w szeregach związku. 1) Czy w sytuacji, gdy nie jestem członkiem PZŁ i nie funkcjonują rzecznicy dyscyplinarni oraz Sądy Łowieckie, mogę domagać się od ZO wyjaśnienia sprawy i oczyszczenia z zarzutów? 2) Czy wnosząc pozew o zniesławienie, zarzut mogę postawić zarządowi czy poszczególnym członkom zarządu?
11/06/2013 Jak powinien wyglądać wpis w pozwoleniu do polowania indywidualnego odnośnie kaczek?Np. kaczki krzyżówki lub kaczki? Proszę przytoczyć zapisy które to regulują.
10/06/2013 Dwóch myśliwych wybierają się wspólnie na polowanie. Każdy obiera inny rewir w tym samym rejonie. O określonej godzinie umawiają się, spotykają i wspólnie wracając podążają do samochodu. W trakcie powrotu zauważają wędrujące w ich kierunku dziki, Jeden Kolega przymierza się do strzału. Drugi obserwuje i potwierdza słuszność wyboru dzika do którego zamierza strzelać kolega. Czy takie działanie można traktować jako polowanie zbiorowe?
07/06/2013 W naszym kole jest kasa fiskalna. Mam problem z ustaleniem momentu wprowadzenia sprzedaży myśliwemu zwierzyny na użytek własny. Przykładowo: myśliwy upolował zwierzynę dnia 27.03.2013 r. wpisał ją do odstrzału i do książki pobytu na obwodzie. Następnie przeważył i wypisany ma protokół przeważenia dnia następnego czyli 28.03.2013 r. Co jeszcze nie oznacza według myśliwego, że on pobrał na użytek własny, bo mógł np. po 5-ciu dniach zdecydować , że jednak odda ją do punktu skupu. Czy to rozumowanie myśliwego jest zgodne z przepisami?
07/06/2013 Na ostatnim WZ jeden z mówców wygłosił obszerne przemówienie, które zostało przerwane przez prowadzącego i obecnych na sali. Ponieważ był to rękopis nie udostępnił go lecz zobowiązał się przepisać na komputerze i dostarczyć jako załącznik do protokołu. Pomimo telefonicznych przypomnień tego nie uczynił. Czy w takim przypadku można odmówić przyjęcia protokołu na obecnym WZ? Jeżeli tak, jakie mogą być tego skutki?
06/06/2013 1/3 członków obecnych na WZ zgłosiła wniosek o głosowanie tajne za udzieleniem absolutorium członkom zarządu. Czy prowadzący WZ powinien i ma obowiązek zgłoszenie (wniosek) poddać pod głosowanie?
05/06/2013 Czy na polowaniu zbiorowym, można z funduszu Koła Łowieckiego zakupić dla myśliwych posiłek regeneracyjny np. kiełbaski na ognisko. Czy przepisy prawa na to zezwalają?
03/06/2013 Czy jest przepis prawny mówiący o obowiązku zarządu koła o udostępnienie sztandaru koła na ustną prośbę członka komisji etyki i tradycji łowieckiej bez pocztu sztandarowego na wystawę trwającą pięć miesięcy?
29/05/2013 Czy zgodne z prawem jest wpisywanie się na polowania indywidualne za pomocą książki elektronicznej?
28/05/2013 Szykujemy się do usunięcia na WZ członka w związku z tym kilka pytań: 1. Jaka ilość obecnych członków Koła na WZ stanowi w tej sytuacji quorum i jaka ilość głosów stanowi o prawomocności uchwały o wykluczeniu? 2. "Zainteresowany" nie przybywa na WZ ale przysyła zaświadczenie lekarskie, że jest niedysponowany. Czy WZ może podjąć uchwałę o skreśleniu? 3. Uchwała podjęta, usunięty złożył odwołanie do ZO. Co z prawem polowania, bo na zdrowy rozum nie jest członkiem to nie poluje. 4. ZO ewentualnie przywraca członkostwo ale ZK odwołuje się do Rady Okręgowej i dalej do Sądu Powszechnego czy "przywrócony" ma prawo polować? Czy ZK może go zawiesić do czasu ostatecznego wyroku Sądu Powszechnego?

poprzednia 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 z 105 następna

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.