strona główna forum dyskusyjne

 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
poprawiony przez Komisję Statutową NRŁ w dniu 26.04.2005 r.

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XXI

Okręgowa rada łowiecka

§ 126

 1. Okręgowa rada łowiecka liczy od 10 do 15 członków. Wybór dokonywany jest sporód co najmniej 20 kandydatów.
 2. Na miejsce członków okręgowej rady łowieckiej, którzy przestali pełnić swoją funkcję, wchodzą osoby, które uzyskały kolejną, szczegółowo ustaloną, największą liczbę głosów w wyborach, o których mowa w ust. 1, a które nie weszły w skład okręgowej rady łowieckiej.

§ 127

Do zadań okręgowej rady łowieckiej należy:
 1. zwoływanie okręgowych zjazdów delegatów oraz przedkładanie projektu regulaminu zjazdu, porządku obrad i projektów uchwał;
 2. przedkładanie okręgowemu zjazdowi delegatów sprawozdania z działalnoci okręgu za okres kadencji;
 3. uchwalanie regulaminu obrad okręgowej rady łowieckiej;
 4. wykonywanie uchwał Krajowych oraz okręgowych zjazdów delegatów, a także uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej;
 5. tworzenie kompleksowych planów rozwoju gospodarki łowieckiej na obszarze okręgu;
 6. uchwalanie rocznych planów działalnoci;
 7. opiniowanie projektu budżetu Zrzeszenia w częci dotyczącej okręgu;
 8. opiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Zrzeszenia w częci dotyczącej okręgu;
 9. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalnoci okręgu i jego organów oraz udzielanie absolutorium zarządowi okręgowemu;
 10. inspirowanie porozumień i tworzenia wspólnych przedsięwzięć w tym również w zakresie tworzenia rejonów hodowlanych;
 11. powoływanie i odwoływanie:
  a) łowczego okręgowego w uzgodnieniu z Łowczym Krajowym;
  b) od dwóch do czterech członków zarządu okręgowego na wniosek łowczego okręgowego;
  c) prezesa i sędziów okręgowego sądu łowieckiego;
  d) okręgowego rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców;
  e) przewodniczącego i członków okręgowej komisji rewizyjnej;
 12. powoływanie ciał doradczych - komisji problemowych oraz określanie zakresu ich działania;
 13. rozwiązywanie i wykluczanie kół ze Zrzeszenia;
 14. przedstawianie Kapitule Odznaczeń Łowieckich wniosków o nadanie odznaczeń Zrzeszenia;
 15. ustalanie wysokoci składki członkowskiej od kół łowieckich z tytułu dzierżawionego hektara obwodu łowieckiego na terenie działania okręgu;
 16. uchwalanie zasad racjonalnej gospodarki łowieckiej na terenie okręgu;
 17. powoływanie komisji dokonujących oceny zgodnoci odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów, pozyskanych w obwodach dzierżawionych bądź będących w zarządzie Zrzeszenia, a położonych na terenie okręgu, z zasadami selekcji osobniczej zwierząt łownych oraz powoływanie komisji odwoławczych;
 18. inicjowanie przedsięwzięć łowieckich na terenie okręgu w zakresie zwalczania kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
 19. popierania prac naukowych w zakresie łowiectwa obejmujących teren okręgu;
 20. popieranie i propagowanie:
  a) ochrony zwierzyny i ochrony środowiska naturalnego,
  b) działań służących pielęgnowaniu historycznych wartoci kultury materialnej i duchowej łowiectwa, zasad etyki, tradycji i obyczajów łowieckich,
  c) hodowli użytkowych psów myliwskich,
  d) sokolnictwa i hodowli ptaków łowczych,
 21. ustanawianie okręgowych odznaczeń łowieckich i zasad ich przyznawania;
 22. wykonywanie innych zadań przewidzianych statutem.

§ 128

 1. Okręgowa rada łowiecka wybiera sporód członków rady prezesa, jego zastępcę i sekretarza. Osoby te stanowią prezydium rady.
 2. Prezesem okręgowej rady łowieckiej nie może być osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru nad działalnocią Zrzeszenia.

§ 129

 1. Posiedzenia okręgowej rady łowieckiej zwoływane są co najmniej dwa razy w roku celem rozpatrzenia między innymi spraw określonych w §127 pkt 6 - 9.
 2. Posiedzenia okręgowej rady łowieckiej zwoływane są przez prezydium rady.
 3. Prezydium rady powinno zwołać posiedzenie okręgowej rady łowieckiej także na wniosek:
  1. Naczelnej Rady Łowieckiej,
  2. Zarządu Głównego,
  3. właciwego zarządu okręgowego,
  4. co najmniej 1/3 ogólnej liczby kół mających siedzibę na terenie okręgu, Przepis §102 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 4. Posiedzenie okręgowej rady łowieckiej zwołane w trybie ust. 3 powinno odbyć się w terminie 21 dni od otrzymania wniosku.
 5. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad okręgowej rady łowieckiej.

§ 130

 1. Członkowie okręgowej rady łowieckiej oraz wnioskodawcy, o których mowa w ust. 3 powinni otrzymać co najmniej na 10 dni przed posiedzeniem rady zawiadomienie o jego terminie, wraz z proponowanym porządkiem obrad.
 2. W posiedzeniu okręgowej rady łowieckiej mogą brać udział przedstawiciele Naczelnej Rady Łowieckiej, członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej z danego okręgu, członkowie Zarządu Głównego, członkowie zarządu okręgowego, prezes okręgowego sądu łowieckiego, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowy rzecznik dyscyplinarny, a także zaproszeni przez prezydium okręgowej rady łowieckiej gocie.

§ 131

Do kompetencji prezydium okręgowej rady łowieckiej należy:
 1. zwoływanie i ustalanie projektu porządku obrad okręgowej rady łowieckiej;
 2. przygotowywanie i kierowanie pod obrady rady projektów uchwał;
 3. nadzór nad działalnocią komisji problemowych rady;
 4. kontrola wykonywania uchwał i zaleceń rady;
 5. w uzgodnieniu z zarządem okręgowym wysokoci rekompensat dla sędziów okręgowego sądu łowieckiego i zespołu okręgowego rzecznika dyscyplinarnego.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.