strona główna forum dyskusyjne

 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
poprawiony przez Komisję Statutową NRŁ w dniu 26.04.2005 r.

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XXII

Zarząd okręgowy

§ 132

W skład zarządu okręgowego wchodzi łowczy okręgowy, jako jego przewodniczący, oraz od dwóch do czterech członków.

§ 133

 1. Do zadań zarządu okręgowego należy:
  1. realizowanie uchwał właściwych organów Zrzeszenia;
  2. zarządzanie, w ramach udzielonych pełnomocnictw, funduszami i majątkiem Zrzeszenia pozostającym w dyspozycji okręgu;
  3. przedstawianie okręgowej radzie łowieckiej:
   a) projektów rocznych planów działalnoci oraz do zaopiniowania projektów rocznych     budżetów Zrzeszenia w częci dotyczącej okręgu,
   b) sprawozdań z wykonania budżetu Zrzeszenia w częci dotyczącej okręgu oraz     sprawozdań z wykonania rocznych planów działalnoci,
  4. opiniowanie projektów podziału obszaru województwa na obwody łowieckie i zmian granic tych obwodów w granicach okręgu;
  5. uzgadnianie z właściwym nadleniczym zatwierdzania rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich;
  6. prowadzenie kontroli działalnoci kół łowieckich;
  7. prowadzenie ewidencji członków Zrzeszenia;
  8. nadzór nad kołami łowieckimi i członkami niestowarzyszonymi zgodnie z właciwocią określoną w §7 ust. 2;
  9. nadzór nad prowadzeniem gospodarki łowieckiej na terenie obwodów łowieckich położonych na terenie okręgu;
  10. współpraca z organami administracji publicznej, właściwymi regionalnymi dyrekcjami Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe oraz organizacjami społecznymi w zakresie łowiectwa i ochrony środowiska;
  11. szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia;
  12. wyznaczanie, w porozumieniu z prezydium okręgowej rady łowieckiej, przedstawicieli do organizacji społecznych na terenie swego działania;
  13. składanie, na zasadach ustalonych zgodnie z §113 pkt 10, wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich;
  14. powoływanie komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3, ust. 7 pkt 3 i art. 42a ustawy;
  15. przyjmowanie i skreślanie członków Zrzeszenia
  16. prowadzenie rejestru kół łowieckich;
  17. zwoływanie zebrań wyborczych, o których mowa w §123 ust. 2;
  18. organizowanie szkoleń dla członków organów kół;
  19. wydawanie niezbędnych zarządzeń i instrukcji;
  20. powoływanie sporód członków komisji, o których mowa w §127 pkt 17 składów oceniających dokonujących oceny prawidłowoci odstrzałów samców zwierzyny płowej i muflonów z zasadami selekcji osobniczej;
  21. prowadzenie monitoringu zwierzyny oraz rejestru łowieckich trofeów medalowych;
  22. wykonywanie innych zadań przewidzianych statutem, a także zleconych przez Zarząd Główny oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów okręgowych Zrzeszenia.
 2. Zarząd okręgowy współpracuje z terenowymi organami administracji publicznej przy wykonywaniu zadań związanych z łowiectwem.

§ 134

 1. Posiedzenia zarządu zwołuje i prowadzi przewodniczący.
 2. Posiedzenia zwoływane są w zależnoci od potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Zarząd we własnym zakresie dokonuje podziału zadań między swych członków.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.