strona główna forum dyskusyjne

 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
poprawiony przez Komisję Statutową NRŁ w dniu 26.04.2005 r.

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XXIII

Postępowanie dyscyplinarne


Przepisy ogólne

§ 135

 1. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Zrzeszenia - osobom fizycznym obejmuje:
  1. postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych i sądy łowieckie - zwane dalej postępowaniem dyscyplinarnym,
  2. postępowanie porządkowe prowadzone przez organy koła i Zrzeszenia - zwane dalej postępowaniem porządkowym,
  3. postępowanie dyscyplinujące w trakcie wykonywania polowania.
 2. Sankcje dyscyplinarne wymierzane członkom Zrzeszenia - osobom fizycznym obejmują:
  1. kary dyscyplinarne,
  2. kary porządkowe,
  3. rodki dyscyplinujące nakładane w trakcie wykonywania polowania.


Postępowanie dyscyplinarne

§ 136

 1. Odpowiedzialnoci dyscyplinarnej przed rzecznikami dyscyplinarnymi i sądami łowieckimi podlega członek Zrzeszenia, który popełnił przewinienie łowieckie, a także ten członek Zrzeszenia, który usiłuje dokonać przewinienia łowieckiego, podżega do jego popełnienia lub pomaga w jego popełnieniu Odpowiedzialności dyscyplinarnej przed rzecznikami dyscyplinarnymi i sądami łowieckimi podlega członek Zrzeszenia, który popełnił przewinienie łowieckie, a także ten członek Zrzeszenia, który usiłował dokonać przewinienia łowieckiego, podżegał do jego popełnienia lub pomagał w jego popełnieniu.
 2. Utrata członkostwa w Zrzeszeniu, po popełnieniu przewinienia łowieckiego, nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego.

§ 137

 1. Przewinieniem łowieckim członka Zrzeszenia jest działanie, bądź zaniechanie polegające na:
  1. naruszeniu obowiązujących przepisów ustawowych i wydanych na jej podstawie rozporządzeń właciwego ministra regulujące regulujących zasady łowiectwa polskiego;
  2. naruszeniu przepisów statutu lub innych uchwał organów Zrzeszenia;
  3. wykonywaniu polowania w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecką;
  4. działaniu na szkodę Zrzeszenia lub dobrego imienia łowiectwa.
 2. Przewinieniami łowieckimi są także przestępstwa i wykroczenia wymienione w rozdziale X ustawy. Przewinieniami łowieckimi są także, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, przestępstwa i wykroczenia wymienione w rozdziale 10 ustawy.   Zmiana jest zgodna z propozycjami "Łowiecki"

§ 138

Organy Zrzeszenia, koła łowieckiego oraz członkowie Zrzeszenia obowiązani są udzielać pomocy sądom łowieckim i rzecznikom dyscyplinarnym w wykonywaniu ich funkcji.

§ 139

 1. Nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia łowieckiego upłynęły 3 lata.
 2. Postępowanie dyscyplinarne umarza się, jeżeli nie zostało ono zakończone w terminie 3 lat od jego wszczęcia.
 3. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przerywa bieg przedawnienia Wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia o czyny wymienione w rozdziale 10 ustawy przerywa bieg przedawnienia okresów, o którym mowa w ust. 1 i 2.

§ 140

Jeżeli wina obwinionego o popełnienie przewinienia łowieckiego nie budzi wątpliwoci, szkodliwoć czynu nie jest znaczna, obwiniony nie był do tej pory karany przez sądy łowieckie, rzecznik dyscyplinarny bądź sąd łowiecki mogą odstąpić od prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, i sprawę przekazać zarządowi koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych właciwemu zarządowi okręgowemu celem wymierzenia kar porządkowych.

§ 141

 1. Karami dyscyplinarnymi są kary zasadnicze i dodatkowe.
 2. Karami zasadniczymi są:
  1. nagana;
  2. zawieszenie w prawach członka Zrzeszenia na okres od 6 miesięcy do lat 3;
  3. wykluczenie ze Zrzeszenia.
 3. Karami dodatkowymi są:
  1. pozbawienie prawa pełnienia funkcji w organach Zrzeszenia i koła łowieckiego na okres do lat 5;
  2. pozbawienie odznaczeń łowieckich w razie wykluczenia ze Zrzeszenia;
  3. zarządzenie ogłoszenia prawomocnego orzeczenia w miesięczniku "Łowiec Polski" lub łowieckich pismach regionalnych na koszt ukaranego.
 4. Sąd łowiecki może zobowiązać obwinionego do
  1. naprawienia wyrządzonej szkody,
  2. do przeproszenia poszkodowanego.

§ 142

 1. W przypadku skazania członka Zrzeszenia przez sąd powszechny za wykroczenia wymienione w rozdziale X ustawy lub warunkowego umorzenia postępowania karnego za czyny wymienione w przepisach tego
  Rozdziału ustawy, sąd łowiecki bez przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego wymierza mu karę zawieszenia w prawach członka Zrzeszenia na okres od 1 do 3 lat.
 2. W przypadku wszczęcia przeciwko członkowi Zrzeszenia postępowania karnego, bądź postępowania w sprawach o wykroczenia o przestępstwa lub wykroczenia wymienione w rozdziale X ustawy, zarząd okręgowy zawiesza go w prawach członka Zrzeszenia na okres do zakończenia postępowania.
 3. O wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 2 członek Zrzeszenia zobowiązany jest powiadomić właściwy zarząd okręgowy.
 4. Od uchwały podjętej w trybie ust. 2 odwołanie nie przysługuje.
 1. W przypadku skazania członka Zrzeszenia przez sąd powszechny za wykroczenia wymienione w rozdziale 10 ustawy sąd łowiecki na rozprawie wymierza mu karę zawieszenia w prawach członka Zrzeszenia".
 2. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego wobec członka Zrzeszenia o przestępstwo z art. 52 lub 53 ustawy sąd łowiecki na rozprawie wymierza mu karę zawieszenia w prawach członka Zrzeszenia na okres od roku do lat trzech.
 3. W przypadku wszczęcia przeciwko członkowi Zrzeszenia postępowania karnego o przestępstwo wymienione w rozdziale 10 ustawy właściwy zarząd okręgowy zawiesza go w prawach członka Zrzeszenia na okres do zakończenia postępowania karnego. Zawieszenie nie może przekraczać lat 3.
 4. Złożenie odwołania od uchwały podjętej w myśl ust. 3 nie wstrzymuje jej wykonania
   Zmiany wyżej są zgodne z propozycjami "Łowiecki"

§ 143

 1. Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od postępowania karnego lub innego postępowania przewidzianego w przepisach odrębnych.
 2. Postępowanie dyscyplinarne o przewinienie łowieckie umarza się w przypadku jeśli w sprawie o ten czyn umorzono postępowanie karne toczące się przeciwko danej osobie, lub zapadł wyrok uniewinniający przed sądem powszechnym, a czyn ten nie wypełnia znamion innego przewinienia łowieckiego.    Zmiana jest zgodna z propozycjami "Łowiecki"

§ 144

W postępowaniu dyscyplinarnym obwiniony ma prawo korzystać z pomocy obrońcy, członka Zrzeszenia, który nie pełni funkcji w jego organach lub nie jest jego pracownikiem.

§ 145

Zasady działania rzeczników dyscyplinarnych i sądów łowieckich oraz tryb postępowania przed tymi organami określa Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego w Polskim Związku Łowieckim uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką.


Sądy łowieckie

§ 146

 1. Sądy łowieckie powołane są do rozpoznawania w trybie dyscyplinarnym spraw osób fizycznych członków Zrzeszenia oraz byłych członków, o których mowa w §136 ust. 2.
 2. Sędziowie sądów łowieckich są niezawili i podlegają jedynie prawu.
 3. Sędziowie sądów łowieckich wydając orzeczenia kierują się wyłącznie zasadami prawa i etyki łowieckiej.
 4. Sądy łowieckie powoływane są:
  1. Główny Sąd Łowiecki - w składzie prezesa i od 15 do 25 sędziów Głównego Sądu Łowieckiego;
  2. okręgowe sądy łowieckie - w składzie prezesa i od 6 do 15 sędziów okręgowych sądów okręgowych;
 5. Sądy wydają orzeczenia w składach orzekających.

§ 147

 1. Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi jest dwuinstancyjne.
 2. właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, za wyjątkiem przewidzianym w ust. 3 jest okręgowy sąd łowiecki.
 3. Sprawy członków Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców oraz członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich rozpatruje Główny Sąd Łowiecki.
 4. W sprawach i osobom przewidzianym regulaminem postępowania, o którym mowa w §145 od orzeczeń i postanowień okręgowych sądów łowieckich przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Łowieckiego, natomiast od orzeczeń i postanowień Głównego Sądu Łowieckiego podjętych w pierwszej instancji do powiększonego składu tego sądu.

§ 148

 1. Prawomocne orzeczenia i postanowienia sądów łowieckich mogą być wzruszane jedynie w drodze rewizji nadzwyczajnej skargi nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w §145.
 2. Uprawnionymi do wniesienia rewizji nadzwyczajnej skargi nadzwyczajnej są Prezes Głównego Sądu Łowieckiego, Główny Rzecznik Dyscyplinarny i Przewodniczący Zarządu Głównego Zrzeszenia.

Rzecznicy dyscyplinarni

§ 149

 1. Rzecznicy dyscyplinarni prowadzą postępowania wyjaśniające oraz dochodzenie dyscyplinarne, a także wnoszą i popierają oskarżenia przed sądami łowieckimi o przewinienia łowieckie.
 2. Rzecznik dyscyplinarny, w zakresie wykonywania swoich funkcji nie jest związany poleceniami, które są sprzeczne z prawem, statutem lub uchwałami organów Zrzeszenia.
 3. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje niezbędne czynności profilaktyczne mające na celu zapobieganie przewinieniom łowieckim, a w razie stwierdzenia nieprawidłowoci w działaniu organów koła bądź Zrzeszenia informuje o tym organy sprawujące nad nimi nadzór.
 4. Przepis §147 ust. 3 w przypadku postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez rzeczników stosuje się odpowiednio.
 5. Zastosowanie przez organy Zrzeszenia lub koła w stosunku do osób fizycznych - członków Zrzeszenia - kar porządkowych przewidzianych statutem nie stoi na przeszkodzie wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przez rzecznika, gdy uzna on, że przewinienie to jest znaczniejszej wagi.

§ 150

Powołuje się zespoły rzeczników dyscyplinarnych w składzie:
 1. Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego - Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz 4 jego zastępców;
 2. okręgowych rzeczników dyscyplinarnych oraz od 1 do 4 ich zastępców.

Postępowanie porządkowe

§ 151

 1. Za dopuszczenie się przez członków Zrzeszenia - osoby fizyczne - wykroczeń przewinień przeciwko przepisom prawa łowieckiego, statutu, uchwałom organów Zrzeszenia i koła łowieckiego mogą być stosowane kary porządkowe:
  1. upomnienia;
  2. nagany;
  3. zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres do jednego roku;
  4. zawieszenia w prawach członka koła na okres do jednego roku.
 2. Kary, o których mowa w ust. 1 wymierzane są w stosunku do członków koła przez zarząd koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych - kary wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 przez właściwy zarząd okręgowy.
 3. W stosunku do kół łowieckich dopuszczających się wykroczeń przewinień przeciwko przepisom prawa łowieckiego, statutu oraz uchwałom Zrzeszenia mogą być stosowane kary porządkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
 4. Kary porządkowe w stosunku do kół łowieckich stosuje właściwy zarząd okręgowy.
 5. Przed wymierzeniem kary zarząd koła, bądź zarząd okręgowy zobowiązane są wysłuchać zainteresowanego lub umożliwić mu w inny sposób zajęcie stanowiska.

§ 152

 1. W przypadku naruszenia zasad i warunków wykonywania polowania, w szczególnoci przepisów o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym, prowadzący polowanie może stosować rodki dyscyplinujące:
  1. upomnienie,
  2. wykluczenie z częci lub całoci polowania.
 2. O naruszeniu przepisów i zastosowaniu rodków, o których mowa w ust. 1, prowadzący polowanie powiadamia zarząd koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych bądź naruszenia przepisów na terenach orodków hodowli zwierzyny - właściwy zarząd okręgowy.
 3. Zarząd koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych bądź naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 1 na terenach orodków hodowli zwierzyny - właściwy zarząd okręgowy, niezależnie od rodków wymienionych w ust. 1, władny jest zastosować kary porządkowe przewidziane w §151 ust. 1, lub na wniosek prowadzącego polowanie karę pieniężną nie przekraczającą 50% wysokoci rocznej składki do koła a w przypadku członków niestowarzyszonych w wysokoci 50% składki do Zrzeszenia.    Zmiana jest zgodna z propozycjami "Łowiecki"
 4. Od decyzji prowadzącego polowanie odwołanie nie przysługuje Na wniosek zainteresowanych, zarząd koła władny jest wypowiedzieć się odnonie zasadnoci nałożonych przez prowadzącego polowanie rodków dyscyplinujących.

§ 153

O zastosowaniu kary porządkowej, o której mowa w §151 ust. 1 pkt 3 i 4 - prezes zarządu koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych kary, o której mowa w §151 ust. 1 pkt 3 łowczy okręgowy, są zobowiązani powiadomić w terminie 14 dni właciwego okręgowego rzecznika dyscyplinarnego.

§ 154

Karę porządkową uważa się za niebyłą, a adnotacje usuwa się z akt osobowych członka po okresie dwóch lat od jej orzeczenia, a w przypadku określonym w §151 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz §157 ust. 1 pkt 3 i 4 od jej odbycia.

§ 155

 1. Członek koła pełniący funkcję w organach koła może być, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenie prawa łowieckiego, statutu lub innych przepisów organizacyjnych, zawieszony przez właściwy dla koła zarząd okręgowy w pełnieniu funkcji do czasu walnego zgromadzenia koła lub prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego.
 2. Od uchwały podjętej w trybie ust. 1 odwołanie nie przysługuje Złożenie odwołania od uchwały podjętej w myśl ust. 1 nie wstrzymuje jej wykonania.   Zmian jest zgodna z propozycjami "Łowiecki"

§ 156

W stosunku do osób pełniących funkcję w organach koła, zarząd koła nie jest władny stosować kar porządkowych.

§ 157

 1. Za naruszenie zasad selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej i muflonów oraz zasad postępowania z trofeami łowieckimi, właściwy zarząd okręgowy - na podstawie arkusza oceny sporządzanego przez komisje, o których mowa w art. 42d ustawy lub w przypadku pozyskania w obwodach łowieckich pozostających poza zarządem Zrzeszenia - na wniosek zarządu okręgowego właciwego dla miejsca pozyskania zwierzyny stosuje kary porządkowe:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. zawieszenie w prawach polowania na określony gatunek samców zwierzyny płowej na okres do lat32,   Zmiana idzie w kierunku propozycji "Łowiecki"
  4. zawieszenie w prawach polowania na samce zwierzyny płowej na okres do lat32.   Zmiana idzie w kierunku propozycji "Łowiecki"
 2. Przy wymierzaniu kar porządkowych zarząd okręgowy stosuje zasady ujęte w uchwale Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych.
 3. Przepis §151 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 4. Wymierzenie kary porządkowej, o której mowa w §151 nie stoi na przeszkodzie wszczęciu przez rzecznika dyscyplinarnego postępowania dyscyplinarnego.
 5. Walne zgromadzenia kół łowieckich - w przypadku zwierzyny pozyskiwanej na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich - oraz Zarząd Główny Zrzeszenia - w przypadku zwierzyny pozyskiwanej na terenach obwodów łowieckich zarządzanych przez Zrzeszenie - zobowiązani są podjąć uchwały dotyczące własnoci trofeów zwierzyny pozyskanych zgodnie z zasadami selekcji osobniczej.    Zmiana idzie w kierunku propozycji "Łowiecki"

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.