strona główna forum dyskusyjne

 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
poprawiony przez Komisję Statutową NRŁ w dniu 26.04.2005 r.

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział III

Postanowienia ogólne

§ 7

 1. Członkami Zrzeszenia są:
  1. osoby fizyczne: a) będące członkami kół łowieckich
   b) nie zrzeszone w kołach łowieckich, zwane dalej członkami niestowarzyszonymi
  2. osoby prawne - koła łowieckie.

 2. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Zrzeszenia, po spełnieniu warunków określonych statutem ustawą składają: a) deklarację wg wzorów ustalonych przez Naczelną Radę Łowiecką, której wzory stanowią załącznik nr 1 i 2 do statutu
  b) uiszczają wpisowe (dotyczy osób fizycznych).

 3.       1.   Właściwym dla przyjęcia deklaracji i wpisowego od osoby fizycznej jest zarząd okręgowy              właściwy dla miejsca stałego zamieszkania danej osoby, a w przypadku
               cudzoziemców, wybrany przez niego zarząd okręgowy.
  1. Właściwym dla przyjęcia deklaracji od członków założycieli koła łowieckiego jest zarząd okręgowy właściwy dla siedziby koła łowieckiego. Zarządy, o których mowa w pkt 1 i 2 zwane dalej są "właściwymi zarządami okręgowymi".
 4. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia staje się jego członkiem na mocy uchwały właściwego zarzdu okręgowego z dniem podjęcia uchwały przez właściwy zarząd okręgowy i podlega wpisowi do prowadzonego przez niego rejestru.
  Zmiana w kierunku propozycji "Łowiecki"
 5. Od uchwały odmownej w sprawie przyjęcia do Zrzeszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie.
 6. Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego, w sprawach związanych z odmową przyjęcia do Zrzeszenia, zainteresowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej przed sądem powszechnym.

§ 8

 1. Członkom Zrzeszenia - osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla łowiectwa może zostać nadane członkostwo honorowe Zrzeszenia.
 2. Członkowie honorowi Zrzeszenia zwolnieni są z płacenia składek na rzecz Zrzeszenia i koła łowieckiego.

§ 9

 1. Prawa i obowiązki członków Zrzeszenia są równe.
 2. Ograniczenie praw i obowiązków członków Zrzeszenia może wynikać jedynie z postanowień niniejszego statutu.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.