strona główna forum dyskusyjne

 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
poprawiony przez Komisję Statutową NRŁ w dniu 26.04.2005 r.

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział IV

Prawa członków

§ 10

 1. Członkowie Zrzeszenia mają prawo:
  1. brać czynny udział w wykonywaniu zadań Zrzeszenia, w szczególności związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej,
  2. korzystać z pomocy organów Zrzeszenia w wykonywaniu przez nich swych obowiązków statutowych,
  3. składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organy Zrzeszenia mają podjąć uchwały ich dotyczące oraz odwoływać się od tych uchwał,
  4. korzystać z majątku Zrzeszenia, na zasadach określonych uchwałami odpowiednich organów.
 2. Niezależnie od praw wymienionych w ust. 1 członkowie Zrzeszenia - osoby fizyczne mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do organów Zrzeszenia lub na określoną funkcję,
  2. nosić odznaczenia łowieckie, oznakę łowiecką oraz strój organizacyjny z odpowiednimi dystynkcjami, ustanowionymi w myśl §108 pkt 19,
  3. do wykonywania polowań indywidualnych oraz uczestniczenia w polowaniach zbiorowych,
  4. uczestniczyć w zawodach strzeleckich, sprawdzianach kynologicznych oraz imprezach organizowanych przez organy Zrzeszenia.
 3. Właściwe organy Zrzeszenia i kół łowieckich realizując wolę swych członków mogą zwracać się z prośba do właściwych kościołów lub związków wyznaniowych o powołanie duszpasterzy środowisk myśliwych.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.