strona główna forum dyskusyjne

 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
poprawiony przez Komisję Statutową NRŁ w dniu 26.04.2005 r.

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział V

Obowiązki członków

§ 11

Członkowie Zrzeszenia są zobowiązani:
 1. sumiennie wykonywać zadania Zrzeszenia,
 2. przestrzegać prawa łowieckiego, Statutu, uchwał organów Zrzeszenia oraz zasad etyki i tradycji łowieckiej, a także kierować się zasadami koleżeństwa,
 3. dbać o dobre imię łowiectwa polskiego i Zrzeszenia,
 4. ochraniać mienie Zrzeszenia i zwalczać przypadki jego marnotrawienia,
 5. terminowo uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez właściwe organy Zrzeszenia,
  Zmiana jest zgodna z propozycjami "Łowiecki"
 6. brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego,
 7. przestrzegać obowiązujących zasad dotyczących prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych,
 8. udostępniać Zrzeszeniu pozyskane trofea łowieckie w celach wystawienniczych.

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 11 członek Zrzeszenia - osoba fizyczna ma obowiązek:
 1. podnosić wiedzę łowiecką,
 2. doskonalić umiejętności strzeleckie według zasad określonych przez Naczelną Radę Łowiecką,
 3. składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie uprawnionych organów Zrzeszenia,
 4. poddawać się prawomocnym orzeczeniom i postanowieniom sądów łowieckich,
 5. powiadamiać właściwy zarząd okręgowy o zmianach miejsca stałego zamieszkania w terminie 14 dni od dokonanej zmiany.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.