strona główna forum dyskusyjne

Polemika Piotra Ławrynowicza z komentarzem redaktorskim z dnia 28/11/2004
Piotr Ławrynowicz - Teza 1:

Art. 32 ust. 4 pkt 3 ustawy prawo łowieckie brzmi:

"Statut PZŁ określa w szczególności organy Polskiego Związku Łowieckiego oraz koła łowieckiego , ich kompetencje, tryb dokonywania ich wyboru, zmiany bądź uzupełnienia składu"

Odpowiedz Kolego, jakież to "dotychczasowe uprawnienia łowczego krajowego" zapisane są w obecnym statucie PZŁ (vide § 61) i ulegają w świetle nowej ustawy neutralizacji?

Oraz jaki to ustawowy wzgląd zabrania Związkowi skorzystania z rozsądnej i demokratycznej (parlament ustalił generalia, my możemy rozstrzygać o szczegółach) możliwości określenia racjonalnego status quo w tym względzie wg zasady "clara non interpretata sunt"?


Odpowiedź redakcji serwisu:

Po pierwsze zakres działania opisany w § 61 statutu dotyczy Zarządu Głównego, a nie Łowczego Krajowego. A na pytanie, które uprawnienia Łowczego Krajowego ulegają neutralizacji w świetle nowej ustawy, to odpowiadamy: uprawnienie zapisane w § 52 pkt.9b Statutu PZŁ:

9) powoływanie i odwoływanie:
a) ..................
b) łowczego okręgowego w uzgodnieniu z Łowczym Krajowym;

Jeżeli Zarząd Główny jest obecnie ustawowym organem zarządzającym, a łowczowie okręgowi w nowym statucie nie mieliby pochodzić z wyboru, tylko dalej być uzgadniani lub powoływani przez organ zarządzający, to może nim być tylko Zarząd Główny, a nie jednoosobowo ani członek, ani przewodniczący ZG. Gdyby zaś nowy statut zachował dotychczasowy zapis § 52 pkt.9b, to taki zapis byłby po prostu niezgodny z ustawą, bo uzgadniania, czy nominowanie osób biorących udział w kierowaniu Zrzeszeniem jest czynnością zarządczą, a przez to ustawowo przypisaną Zarządowi Głównemu. Mamy jednak nadzieję, że nowy statut ukonstytuuje łowczych okręgowych zgodnie z wolą 73% członków Zrzeszenia, tj. przez demokratyczny wybór zjazdu.

W świetle Art. 32a ust.4 znowelizowanej ustawy, statut PZŁ może powoływać inne organy niż tylko ustawowe: Zjazd Krajowy, NRŁ, okręgowe rady oraz Zarząd Główny, ale powierzone im przez statut kompetencje nie mogą wykraczać poza ustawowe zadania wymienione taksatywnie w Art.34 ustawy, zaś kompetencje statutowe dla w/w czterech ustawowych organów nie mogą zmieniać zadań przypisanych im ustawą. Ponieważ ani jedno z wymienionych w Art.34 ustawy zadań nie dotyczy zarządzania Zrzeszeniem, dlatego, żaden z organów powołanych przez statut, za wyjątkiem ZG nie może mieć kompetencji zarządczych.


   Teza 1 Teza 2 Teza 3 Teza 4 Teza 5 następna >>


Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.