strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna

NrDataTreść pytania
180619/10/2012W 2011 r. na posiedzeniu zarządu koła był przyjmowany kandydat do odbycia stażu. Ponieważ kandydat deklarował wstąpienie do koła po odbyciu stażu, Prezes tegoż koła nakazał kandydatowi wybudowanie ambony oraz paśnika dla sarn. Następnie podczas polowania zbiorowego stażysta wraz ze swoim opiekunem oraz ojcem stażysty członkiem tegoż koła zapytali prezesa skąd mają wziąć materiały do budowy w/w urządzeń. Prezes odparł, że jego to nie obchodzi i jak młody chce mieć staż zaliczony i wstąpić do koła to ma urządzenia wykonać. Stażysta wykonał w/w urządzenia i dostarczył do magazynu koła a gdy zapytał gdzie ma je ustawić w terenie uzyskał odpowiedź, że zarząd nie może od niego żądać takowych urządzeń i do dnia dzisiejszego urządzenia leżą przy magazynie koła. Stażyście staż zaliczono, zdał egzaminy i złożył deklarację o przyjęcie do koła. Po czterech miesiącach przyszła odmowa przyjęcia do koła. W związku z powyższym proszę o poradę jak sprawę załatwić do końca niekoniecznie polubownie.
180418/10/2012Jakie warunki trzeba spełnić i czego dopilnować aby spełnić wszystkie warunki w celu zmiany personalnej w pełnieniu funkcji prowadzącego polowanie?
179702/10/2012W 2010 r. WZ członków Koła dokonało wyboru członków Zarządu przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji. Z uwagi na brak współpracy pomiędzy członkami Zarządu a łowczym Koła, (praktycznie istnieją w Kole 2 Zarządy - jeden to łowczy, który robi co chce przy poparciu Komisji Rewizyjnej w Kole, drugi pozostali członkowie Zarządu) w miesiącu wrześniu br. Zarząd podjął uchwałę (przy sprzeciwie łowczego Koła) o zaprzestaniu pełnienia dotychczasowych funkcji i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Koła w celu wyboru nowego Zarządu koła. W związku z zaistniałą sytuacją nasuwają się pytania: 1. Czy uchwała Zarządu Koła dotyczy wszystkich członków Zarządu o podaniu się do dymisji pomimo sprzeciwu łowczego koła? 2. Czy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła powinno dokonać wyboru całego nowego Zarządu, czy też biorąc pod uwagę sprzeciw łowczego do uchwały Zarządu powinno dokonać wyboru nowych członków Zarządu poza łowczym Koła?
179602/10/2012W kole nie ma podjętej uchwały co do zasad wpisywania się w książce ewidencji na polowanie indywidualne. W oparciu o Pana wykładnię (pytania – prawo –łowiecki) ja i kilku kolegów myśliwych na weekend wpisujemy się od piątku do poniedziałku do godz. 9:00. W kole istnieje pogląd, że każdy wyjazd w łowisko /rewir/ musi być odnotowany przez myśliwego np. myśliwy wyjeżdża w łowisko /rewir/ w sobote o godz 4:00 odnotowuje to w książce, a następnie kończąc polowanie o 7:00 musi odnotować to w książce. W ten sam dzień ten sam myśliwy w to samo łowisko /rewir/ wyjeżdża po południu o 16:00 i kończy polowanie o 22:00 też to musi odnotować. W następnym dniu jest tak samo lub podobnie, myśliwy wypisuje się na polowanie po południu i kończy np. o 23:00 odnotowuje to w książce następnie w to samo łowisko wyjeżdża na drugi dzień rano o 4:00 i znów wpisuje do książki pobytu i zakończenie polowania np o 7:00. Zarząd Koła stwierdził, że takie wypisywanie jest prawidłowe i podjął uchwałę zakazującą wypisywania się na np.; na weekend od piątku do poniedziałku. Czy ZK miał takie prawo? Czy istnieje możliwość zgodnie z prawem dokonać wpisu do książki pobytu na polowaniu, rozpoczęcie polowania np.: w poniedziałek i zakończenia w piątek, polowanie będzie wykonywane w godzinach popołudniowych, ze względu, że rano trzeba iść do pracy.
179226/09/2012Statut PZŁ określa, w § 62. ust. 4. pkt 3., że WZ dokonuje wyboru członków zarządu koła...: "przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa koła i na jego wniosek, pozostałych członków". Czy w związku z powyższym "pozostałych członków" należy wybrać w oddzielnym głosowaniu na każdego z podanych kandydatów czy też "en bloc" na wszystkich razem podanych przez prezesa?
179124/09/2012Myśliwy niezbyt lubiany w kole, stracił broń myśliwską za jazdę po pijanemu i ma cofnięte pozwolenie. Koło nic o tym oficjalnie nie wie, myśliwy płaci składki i próbuje przeczekać. Jak zarząd koła ma reagować na tego typu sytuacje: skreślić z listy członków czy udawać że nic się nie dzieje?
177616/08/2012Myśliwy koła został przez ZK zawieszony na jeden rok w prawie do polowania. Od tej decyzji odwołał się do WZ, które decyzje ZK uchyliło i po problemie. Ale przed głosowaniem myśliwy zabierając głos poprosił Kol. o karę 3 m-cy. Nad jego propozycją WZ nie głosowało. Pytanie było: czy jesteś za utrzymaniem decyzji ZK o ukaraniu? WZ większością głosów uchyliło decyzje ZK. Po WZ ZK wstrzymał odstrzały dla tego myśliwego bez jakiegokolwiek pisma ani ponownego ukarania wydłużył karę o 3 m-ce. Czy w PZŁ istnieje coś, co nazywa się samoukaraniem? Czy ZK mimo decyzji WZ może dowolnie wydłużać karę za to samo wykroczenie?
177306/08/2012Jak traktować korespondencję wysyłaną przez zarząd koła do członków, nawet tą o charakterze nakazowym bez czytelnego podpisu pod drukiem autora tego dokumentu?
176930/07/2012Czy Komisja Rewizyjna ma prawo sprawdzić prawidłowość nałożonej na myśliwego kary w świetle przepisów prawa łowieckiego?
176810/07/2012Czy złożenie odwołania do Walnego Zgromadzenia Koła od uchwały Zarządu Koła nakładającej karę porządkową w postaci: zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres 6 m-cy wstrzymuje jej wykonanie?
176709/07/2012Czy ZK miesiąc po WZ na którym odwołano skarbnika na skutek wniosku po nie udzieleniu absolutorium, może powołać tą samą odwołaną osobę na pełniącego obowiązki skarbnika wbrew WZ.
176609/07/2012Czy ZK może zobligować myśliwego polującego indywidualnie do wpisu w książce wyjść w łowisko imienia i nazwiska osoby towarzyszącej?
176509/07/2012Jakie konsekwencje może ponieść koło łowieckie jeżeli Zarząd Koła przeoczył i nie poinformował Urzędu Gminy o dodatkowym polowaniu zbiorowym (poinformował tylko właściwe Nadleśnictwo).
176406/07/2012Czy istnieje jakieś przeciwwskazanie, aby dwaj gospodarze naszych dwóch obwodów łowieckich pełnili jednocześnie funkcję vice-łowczych w kole, oczywiście powołani przez Walne Zgromadzenie?
176206/07/2012ZK w porządku obrad wniósł projekt uchwały dotyczący uchwalenia budżetu na rok 2012/2013. Uchwała ta będzie głosowana w dniu 12 maja 2012 r. W § 3 tego projektu uchwały dokonano zapisu: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.04.2012r." Czy zapis taki jest zgodny z obowiązującym prawem?
175706/07/2012Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej Koła Łowieckiego. Do mnie należy dokonanie kontroli finansowej z działalności Zarządu Koła za ubiegły rok gospodarczy. Od listopada 2011 roku dotychczasowy Skarbnik Koła z powodu śmiertelnej choroby zaprzestał wykonywania swoich obowiązków. Do prowadzenia spraw finansowych Koła, Prezes Koła powołał ustnie (brak jakiejkolwiek pisemnej uchwały Zarządu o powołaniu innego członka Koła do pełnienia tej funkcji) innego członka Komisji Rewizyjnej. Na moje wielokrotne uwagi, że jest to konflikt interesów, że kolega z Komisji Rewizyjnej powinien złożyć pisemną rezygnację z pracy w Komisji, a Zarząd odpowiednią uchwałą powinien powołać go wtedy na funkcję Skarbnika, otrzymywałem tą sama odpowiedź od Prezesa, że tak jest dobrze. W chwili obecnej podczas prowadzonej przez Komisję (2 członków) kontroli po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdziliśmy, że Zarząd Koła nie posiada żadnych pisemnych uchwał w tej sprawie. Czy Zarząd Koła postępuje zgodnie z prawem? Czy członek Komisji Rewizyjnej, który nie złożył żadnej pisemnej rezygnacji z jej członkostwa może prowadzić sprawy finansowe Koła? Czy Zarząd Koła może powierzyć członkowi Komisji Rewizyjnej prowadzenie spraw finansowych Koła?
175405/07/2012Jako sekretarz Koła jestem zobowiązany do prowadzenia teczki dokumentów z WZ Koła. Czy w ramach tych dokumentów powinny się znaleźć kopie sprawozdań KR i kopia sprawozdania zarządu z działalności za dany rok? Czy jako członek Koła mam podstawę formalną żeby mieć wgląd do teczki sprawozdań KR?
175204/07/2012Od kilku tygodni jesteśmy ZK o zmienionym częściowo składzie osobowym: Nowy Prezes, Nowy Łowczy, Nowy Skarbnik. Natomiast Podłowczy d/s szkód oraz Skarbnik pozostali z poprzedniego składu ZK. Zarząd Koła składa się więc z pięciu członków. Na pierwszym posiedzeniu ZK, Łowczy Koła postawił wniosek o odwołanie Przewodniczącego Komisji Etyki w naszym Kole. Kol. Prezes jednoznacznie stwierdził, iż nie będzie żadnego głosowania nad odwołaniem Kol. Przewodniczącego KE, ponieważ brakuje Sekretarza Koła i ZK jest w niepełnym składzie (kolega Sekretarz był nieobecny na posiedzeniu). Kiedy Łowczy poprosił o uwzględnienie jednak swego wniosku, Kolega Prezes stwierdził, iż jako Prezes Koła w przypadku "remisu głosowego" posiada dwa głosy. Rodzi się pytanie: czy w sytuacji kiedy brakuje na posiedzeniu jednego członka ZK brak jest podstaw prawnych do przeprowadzania głosowań na posiedzeniu ZK, oraz czy faktycznie w przypadku "głosowego remisu" Prezes Koła posiada dwa głosy?
174325/06/2012W moim Kole są trzy obwody w związku z czym łowczy ma pomocnika w osobie podłowczego. Czy łowczy i podłowczy mogą wydawać odstrzały jednocześnie na trzy obwody i czy nie powinno być to podzielone że np. podłowczy wydaje na jeden a łowczy na dwa obwody lub odwrotnie?
173921/06/2012Członkowie zarządu koła nie otrzymują absolutorium. Odwołać te osoby? W głosowaniu jawnym czy tajnym? Powołać nowych członków zarządu? W głosowaniu jawnym czy tajnym? Czy konieczne jest powoływanie komisji skrutacyjnej? Jak przeprowadzić głosowanie sprawnie bez naruszenia Statutu?
poprzednia   4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.