strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna

NrDataTreść pytania
161716/02/2012Czy Zarząd koła może wyznaczać terminy poszczególnym członkom koła na wykonanie odstrzału na określoną zwierzynę (np. jeleń byk 7 dni) a następnie kolejne temu podobne?
161616/02/2012Czy Zarząd koła ma prawo do zakazania polowania na "biała stopę" bez uzgodnienia tego podczas Walnego Zgromadzenia?
161413/02/2012Czy członek PZŁ niestowarzyszony może pełnić funkcje gospodarza domku myśliwskiego w kole łowieckim?
161108/02/2012WZ dokonuje wyboru Sekretarza ZK w dniu 24.09.2011 roku. W dniu 08.10.2011 wybrany przez WZ Sekretarz ZK wyjeżdża do pracy za granicą nie dokonując przejęcia dokumentów od poprzedniego Sekretarza i nie powiadamia ZK o opuszczeniu kraju. W dniu 31.10.2011 roku ZK podejmuje uchwałę, iż w oparciu o postanowienia § 62, pkt 8 Statutu PZŁ powierza innemu myśliwemu pełnienie obowiązków Sekretarza ZK do najbliższego posiedzenia WZ, które odbędzie się w miesiącu kwietniu 2012 roku. Myśliwy ten przejmuje obowiązki dnia następnego. Skuteczną informację na temat nieobecności na posiedzeniach ZK jak również przyczyny nie przejęcia obowiązków powierzonych przez WZ Kolega przesłał listem poleconym na adres Prezesa Koła w dniu 20 grudnia 2011 r. (data otrzymania). W styczniu tj. 25 stycznia 2012 pojawił się na posiedzeniu ZK i stwierdził, że uchwała ZK z dnia 31.10.2011 roku w sprawie powierzenia Jego obowiązków Sekretarza ZK innemu myśliwemu nie ma mocy prawnej i jest nieprawna. Jako przesłankę prawną o nieważności tej uchwały podał § 166, ust. 1 pkt. 1-4. Statutu PZŁ. Czy uchwała ZK z 31.10.2011 roku jest zgodna z prawem a zarzuty o jej statusie uchwały nieprawnej są bezpodstawne?
160630/01/2012Moje koło jest dzierżawcą jeziora z którego korzystali członkowie koła na podstawie wydawanego zezwolenia na połów ryb wg opracowanego regulaminu zatwierdzonego przez WZ koła. ZK zrezygnował z dalszej dzierżawy poza wiedzą ogółu członków koła i bez zgody WZ. Czy ZK podejmując taką decyzje nie popełnił samowoli w decydowaniu o dalszej dzierżawie?
160024/01/2012Zostałem zawieszony w grudniu 2011 r. wyrokiem OSŁ na okres 15 miesięcy. Czy mam obowiązek stawienia się na wezwanie Zarządu Koła, który w piśmie - wezwaniu podaje jedynie za cel stawiennictwa "złożenie wyjaśnień"? Od chwili zawieszenia nie biorę żadnego udziału w życiu koła, składki mam opłacone, a aby się spotkać mam do pokonania ponad 50 km.
159416/01/2012Czy porządek posiedzenia ZK podany przez prezesa koła należy głosować?
158704/01/2012Myśliwy, który otrzymał treść uchwały o nałożeniu kary porządkowej wraz ze stosownym uzasadnieniem i pouczeniami zażądał kserokopii całości dokumentacji dotyczącej tej sprawy ponieważ chce sporządzić odwołanie do WZ. Czy ZK ma obowiązek przekazać taką dokumentację?
158601/01/2012Czy można podczas trwania WZ zgłosić propozycję uchwały? ZK interpretuje to w taki sposób, że każda propozycja uchwały musi być zgłoszona na 14 dni przed WZ z 15 podpisami członków. Czy to jest prawidłowa interpretacja statutu PZŁ?
158501/01/2012Czy zarząd koła musi odpowiadać na wszystkie pisma wpływające do koła również te od "sympatycznych" kolegów, którym nie tylko zależy na wspaniałej pasji ale na szeroko pojętym "pieniactwie" i psuciu atmosfery? Jednym słowem czy zarząd musi zajmować się banałami?
158401/01/2012Czy zarząd musi udostępniać członkom koła kserokopie podejmowanych uchwał nie tylko w ich sprawie?
158128/12/2011W trakcie wyborczego WZ sporządzany jest protokół komisji skrutacyjnej dotyczący wyboru członków ZK i KR, czy WZ pomimo tego musi podjąć formalną uchwałę w sprawie wyborów?
157522/12/2011Około pięciu lat temu zrezygnowałem z członkostwa w kole "A". Nie zalegałem z opłatami za składki i prace obowiązkowe. Zostałem skreślony z listy członków na własną prośbę. Przeniosłem się do koła "B"gdzie zostałem wpisany na listę jako członek macierzysty. Czy starając się o przyjęcie z powrotem do koła "A" jestem zobowiązany uiścić wpisowe i kto ewentualnie (WZ?) może mnie z tego obowiązku zwolnić?
156508/12/2011Czy ZK może przyjąć uchwałę, że na polowaniu indywidualnym na bażanty koguty obowiązuje zakaz ich strzelania w promieniu np. 100 m od posypu?
155428/11/2011Ze względu na bardzo tęgą zimę zarządy okolicznych kół łowieckich podjęły uchwałę (każde koło indywidualnie swoją uchwałę) o nie strzelaniu w sezonie 2011/2012 saren-kóz oraz koźlaków ze względu na dużą ilość ubytków podczas zimy. Czy Zarząd Koła powinien wystąpić do poszczególnych nadleśnictw z korektami rocznych planów łowieckich w związku z nieplanowanym pozyskiwaniem w/w zwierzyny? Czy nadleśniczowie mogę nie podpisać tych korekt, tłumacząc się zwiększeniem się szkód w uprawach leśnych oraz czy zarząd koła powinien dołączyć do tych korekt protokoły upadków tej zwierzyny z poszczególnych obwodów ewentualnie jak prawnie uregulować tą kwestię, aby nie doprowadzać do konfliktów z nadleśnictwami?
154820/11/2011W kole łowieckim prezes koła w tracie choroby przekazał swoje obowiązki prezesa sekretarzowi koła, nie byłoby w tym nic dziwnego ale po paru dniach prezes zmarł a zarząd koła funkcjonuje normalnie już od 3 miesięcy. Czy jest to zgodne z prawem i statutem PZŁ?
154416/11/20111. Który aparat powołuje myśliwego na funkcje Strażnika Łowieckiego? Walne zgromadzenie Koła czy Zarząd Koła? 2. Czy myśliwy może być powołany na funkcje Strażnika Łowieckiego w kole, w którym jest niemacierzystym członkiem?
154213/11/2011Czy ZK, w przypadku rezygnacji jednego z członków ZK np. skarbnika, może powierzyć jego obowiązki członkowi KR? Czy taką decyzję podejmuje jednoosobowo prezes ZK czy też ZK jako całość w głosowaniu?
153305/11/2011Koło Łowieckie, którego jestem członkiem a zarazem członkiem KR w miesiącu sierpniu br. otrzymało karę w kwocie 42 tyś. zł. naliczoną przez Nadleśnictwo na rzecz Skarbu Państwa jako ekwiwalent za zwierzynę pozyskaną przez myśliwych Koła niezgodnie z rocznym planem łowiecko-hodowlanym. Chodzi tu zwłaszcza o samce zwierzyny płowej pozyskane nie w swej klasie wieku. Jest to pokłosie kontroli NIK w RDLP w Lublinie. Na wieść o takim fakcie KR zażądała od Zarządu Koła wspólnego posiedzenia i omówienia sprawy. W trakcie posiedzenia ustalono, że ZK nie zamierza płacić kary, tylko się odwoła do Nadleśnictwa, a ponadto nie dysponuje taką gotówką. Nadleśnictwo grozi pozwem sądowym w przypadku nie wpłacenia należności. KR wniosła o zwołanie NWZ, lecz ZK nie wyraził zgody, twierdząc, że o powyższym fakcie powiadomi pisemnie każdego członka Koła oddzielnie szczegółowo o sytuacji w Kole w trybie natychmiastowym. Na taki stan rzeczy KR wyraziła zgodę. Jednak zastanawiającym faktem było, że w kasie koła jest brak gotówki. Okazało się, ZK przekroczył preliminarz budżetowy na prowadzoną inwestycje w Kole o 1/3 wobec czego KR zapowiedziała kontrolę finansową prowadzonej inwestycji. Wynik kontrolny dla ZK jest fatalny; inwestycja prowadzona bez zezwolenia, bez kosztorysu, a prace na budowie wiaty są bez umowy z wykonawcą. Ponieważ ZK nie powiadomił Kolegów myśliwych po upływie 2 miesięcy od czasu kiedy ZK podjął taką uchwałę, KR podjęła decyzję, że protokół pokontrolny prześle każdemu członkowi Koła do własnej oceny sytuacji zaistniałej w Kole. Ponieważ Koło jest liczne tj. 104 członków, koszty przesyłki pocztowej były znaczne i wyniosły 284 zł. Na tą kwotę KR posiadała stosowne faktury. Faktury z zakupu znaczków, kopert, ksera i innych przekazano skarbnikowi Koła, który przyjął faktury, wypłacił gotówkę, wydając kwit KW. Po upływie kilku dni ZK doszedł do wniosku, że KR nie miała prawa żądać zwrotu kosztów za przesyłkę, a w zasadzie nie ma prawa przesyłać żadnych wiadomości do członków Koła. Przy tym ZK powołuje się na § 70 i 71 Statutu PZŁ. Według KR jest to totalna bzdura, że KR ma ograniczone ruchy w tym zakresie. Reasumując powyższe moje pytanie brzmi: czy Zarząd Koła miał prawo odmówić KR pokrycia kosztów przesyłki z kasy Koła?
153204/11/2011Jakie sankcje grożą ZK za zorganizowanie polowania komercyjnego dla myśliwych cudzoziemców (tzw. polowanie pędzone) mimo braku odpowiedniej uchwały WZ?
poprzednia   7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.