strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna

NrDataTreść pytania
135714/02/2011Czy w kompetencjach ZK par. 64 pkt.1 mieści się prawo do podejmowania decyzji o wyłączaniu rewirów obwodu z polowań indywidualnych i jak się to ma do par. 40 pkt 5 w powiązaniu z par. 53 pkt 20?
135110/02/2011Zarząd koła naliczył członkom opłaty, które nie miały umocowania w uchwale WZ (błędnie sformułowano podstawę obciążenia). Część myśliwych wpłaciło pieniądze, jednak kilka osób stanowczo odmówiło zapłaty. Ponieważ Zarząd nie chce rezygnować z tych środków, czy w tej sytuacji właściwym będzie przedyskutowanie tej sprawy na najbliższym WZ (wiosna 2011), uznanie, że naliczenie opłaty było bezpodstawne i jednoczesne przeforsowanie uchwały, w której WZ wzywałoby myśliwych do dobrowolnego odstąpienia od zwrotu wpłaconych pieniędzy (dając jednocześnie możliwość osobom, których jest taka wola - zaliczenia wpłat w poczet przyszłych zobowiązań lub zwrotu gotówki)? Czy też Zarząd ma w tej sytuacji obowiązek niezwłocznie wycofać się z naliczania i poboru tych obciążeń i zwrócić pieniądze myśliwym, którzy je dotychczas wpłacili?
134809/02/2011Prowadzący WZ jest w posiadaniu protokołu i nie chce przekazać go sekretarzowi koła którym akurat jestem. Według mojego rozeznania taki protokół powinienem dostać minimum do 30 dni po zakończeniu WZ i mieć już zamkniętą dokumentację WZ, by również inni koledzy mogli ten protokół mieć do wglądu. Kolega który ten protokół posiada twierdzi, że przekaże go dopiero na następnym WZ jak tylko zostanie on zatwierdzony. Ponadto twierdzi, że jest nadal przedstawicielem WZ i jemu Zarząd Koła nie może wydawać poleceń jako przedstawicielowi najwyższej władzy w kole (walne). Proszę o wykładnię jak powinienem postąpić by mieć komplet dokumentów i móc przedstawić ten protokół kolegom zainteresowanym.
134708/02/2011Podczas wyborów na funkcję wicełowczego, było dwóch kandydatów. Głosowało 45-ciu myśliwych, 5 głosów było nieważnych. Obaj kandydaci dostali po 20 głosów. Walne na wniosek wcześniej wybranego łowczego, zgodziło się aby było dwóch wicełowczych. Czy w przypadku kiedy obaj nie dostali ponad połowy głosów, taki wybór był ważny? Jeżeli wybór był wadliwy, to czy uchwały podjęte w takim składzie zarządu są ważne? Po podjęciu informacji że wybór może być wadliwy, jeden z wicełowczych po 4 miesiącach złożył rezygnację.
134203/02/2011Czy zarząd koła mógł podjąć uchwałę odnośnie sposobu wykonywania polowania, a dokładnie zabronienia polowania z podchodu mimo, iż regulamin polowań na to pozwala?
134028/01/2011Czy zarząd koła może podjąć uchwałę zakazującą odstrzału loch na polowaniu zbiorowym, skoro rozporządzenie ministra rolnictwa stanowi jasno, że na lochy polujemy od 15 sierpnia do 15 stycznia?
133928/01/2011Czy łowczy oraz ZK mogą zakazać wydawania odstrzałów myśliwym, którzy nie wzięli udziału w szkoleniu z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią organizowanym przez KŁ nie powiadamiając tym samym myśliwych o tym fakcie pisemnie, telefonicznie czy ustnie oraz czy tacy myśliwi mogą być wykluczani przez kierowników polowań z polowań zbiorowych w KŁ?
133828/01/2011Czy zarząd koła, organizujący szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu, może odmówić myśliwemu, który nie uczestniczył w tym szkoleniu, udziału w polowaniach zbiorowych oraz indywidualnych (nie wydanie odstrzału)?
133728/01/2011Czy Walne Zgromadzenie może ograniczyć Zarząd Koła w kwestii przyjmowania nowych członków do Koła poprzez uchwałę, że "o przyjęciu, bądź nie, do Koła decyduje Walne Zgromadzenie"?
132617/01/2011Walne Zgromadzenie uchwaliło, że dzik pozyskany w okresie ochronnym na użytek własny musi zostać okazany łowczemu koła lub innemu członkowi zarządu. Czy zarząd koła jest uprawniony do przedłużenia obowiązywania tej uchwały na cały rok?
132517/01/2011Dwóch członków z zarządu poinformowali członka komisji rewizyjnej o nadużyciach związanych z kierowaniem stażysty na kurs nowo wstępujących bez uchwał zarządu a głównie chodziło o fakt podłożenia przez prezesa dokumentów kol. łowczemu podczas otwarcia sezonu na kaczki kiedy to miał pełne ręce roboty przy wypisywaniu kol. myśliwym odstrzały. Reakcja przewodniczącego była następująca - wykonał telefon do prezesa z prośbą o udostępnienie dokumentacji związanej z kołem. Prezes odpowiedział że trzeba się zwrócić pisemnie. Był piątek, ponieważ posiedzenie zarządu miało się odbyć w niedzielę przewodniczący zapowiedział kontrolę oraz chciał obserwować posiedzenie ale niestety prezes nie udostępnił dokumentów a po krótkiej chwili wyprosił przewodniczącego z posiedzenia twierdząc że nie ma takiego prawa a on jako prezes ma prawo o tym decydować. Proszę o poradę prawną na którą mogę się powołać. Darz Bór.
132412/01/2011Czy Komisja Rewizyjna musi informować pisemnie Zarząd Koła o zamiarze przeprowadzenia kontroli a jeżeli to w jaki sposób oraz ile członków komisji musi brać udział? Czy wystarczy Przewodniczący jeżeli członkowie nie dysponują czasem?
132312/01/2011Czy Zarząd Koła może uznać, że wybór Komisji Rewizyjnej jest nieważny, a więc należy go powtórzyć na kolejnym WZ. Przyczyną tej decyzji jest fakt, iż Komisja ukonstytuowała się po zakończeniu WZ a nie w trakcie?
132110/01/2011Czy pod nieobecność łowczego członek zarządu koła może przedłużyć upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego (plan nie został wykonany)?
131910/01/2011Czy myśliwy ukarany przez sąd powszechny za znęcanie się nad żywą, ranną sarną może pełnić w kole funkcję prezesa? Czy etyczne jest, że prezes sam od siebie kupuje bażanty i zasiedla łowisko?
131404/01/2011Czy zarząd koła ma prawo dobrowolnie bez zasięgnięcia opinii członków koła przyjmować kandydatów na członków do koła? Czy w przypadku sprzeciwu połowy członków dotyczącego przyjęcia kandydata w poczet członków koła zarząd może odstąpić od decyzji przyjęcia kandydata?
131030/12/2010Kolega nie otrzymał "odstrzału" na kozła (na pozostałą zwierzynę dostał). Zarząd uzasadnił to pewnymi brakami w wykonywaniu prac. Kolega uważa, że wszystkie prace na rzecz koła wykonał i zgodnie z zasadami wydawania odstrzałów (zatwierdzonymi przez WZ) powinien go otrzymać. Czy jeżeli otrzyma od zarządu uchwałę wraz z uzasadnieniem w tej sprawie i odwoła się do WZ to po wpłynięciu jego odwołania odstrzał powinien dostać?
130929/12/2010W czasie wyborów tajnych na stanowisko prezesa zgłoszonych zostało dwóch kandydatów. Na obecnych 31 członków, głosy oddało 30 kolegów. Jeden z kandydatów otrzymał 15 głosów za, natomiast drugi 12. Trzech kolegów skreśliło obu kandydatów. Zgodnie ze Statutem PZŁ, uchwałą WZ prezesem został kolega, który otrzymał 15 głosów za. Część członków ma wątpliwość co do prawidłowości wyboru prezesa.
130622/12/2010Jako KR koła stwierdziliśmy że poprzedni zarząd nie uchylił uchwał w 2006. Dotyczyło to spraw finansowych członków zarządu którym Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium w 2010 r. Chodzi o uchwałę zwalniającą z płacenia 100 % składki zarząd koła i myśliwych po 70 roku życia. Stwierdzono wypłatę za pracę (umowę zlecenie) na rzecz koła większą niż uchwała Walnego Zgromadzenia. Poprzednia KR wnioskowała o nie udzielenie absolutorium dla ZK. Jak możemy dochodzić zwrotu pieniędzy czy i kogo Walne Zgromadzenie może pociągnąć do odpowiedzialności za ten stan rzeczy?
130122/12/2010Czy w tym samym kole na przewodniczącego komisji rewizyjnej może być wybrany nadleśniczy, którego leśniczy (podległy służbowo) jest prezesem koła. Koło dzierżawi teren w tym nadleśnictwie. Czy w tym przypadku nie zachodzi zależność służbowa?
poprzednia   10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.