strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna

NrDataTreść pytania
153104/11/2011Łowczy w naszym Kole nie wykonuje poleceń ZO, nie czyta pism z ZO. Uwagi Prezesa ignoruje, nie dba o gospodarkę łowiecką, ma konflikty z kolegami, jego pasją jest tylko wypisywanie zezwoleń. Sekretarz i skarbnik to jego koledzy, są z nim. Co w takiej sytuacji ma zrobić prezes?
152426/10/2011ZK w związku z zagrożeniem nie wykonania planu pozyskania sarn rogaczy podjął decyzję - Myśliwy selekcjoner, który nie pozyska w sezonie łowieckim ani jednego sarny rogacza, nie otrzyma w tym samym sezonie zezwolenia na pozyskanie sarny kozy i koźlęta. Uchwały WZ w zasadach wypisywania odstrzałów na polowania indywidualne na ten temat nic nie mówią. Czy ZK ma prawo podjąć taką decyzję?
152326/10/2011Czy KR ma prawo wydawać polecenia, stawiać żądania dla ZK w kwestii spraw związanych z funkcjonowaniem koła? Czy ma jakiekolwiek uprawnienia zwierzchnie nad ZK?
151720/10/2011Według jakiej procedury wyłaniani są kandydaci na członków OKR a następnie wybierani w jej skład?
150610/10/2011Prezes ZK oraz skarbnik wchodzą w skład OKR. Jakby tego było mało to ojciec łowczego, rownież członek naszego Koła pełni funkcję Przewodniczącego tej OKR. Czy stan taki jest zgodny z Ustawa łowiecką? Nadmienię tylko, że wg Statutu OKR powołana jest do kontroli Zarzadów kół.
150306/10/2011Czy w przypadku gdy podczas corocznej kontroli działalności Łowczego przez KR zjawia się tylko jeden członek KR to można odmówić kontroli? Chodzi o to, że KR rok wcześniej stawiła się jednoosobowo i wszystko było OK. Kontrola się dokonała a na WZ wyniki zostały przedstawione w złym świetle, a świadków tego zdarzenia nie było. Papierów z działalności rocznej nie wziąłem na WZ tylko przygotowałem sprawozdanie.
149525/08/2011Jako członek KR mam prawo kontrolować całą działalność Zarządu Koła, nie tylko dokumenty, lecz też gospodarkę łowiecką. W tej sytuacji czy KR może kontrolować takie elementy jak zagospodarowanie poletek, stan techniczny i oznakowanie urządzeń łowieckich, czy wykładana jest karma w paśnikach, podsypach w okresie zimowym itp.? W tym przypadku KR ma obowiązek powiadomić cały Zarząd czy wystarczy powiadomić łowczego, który za tą część odpowiada? Powiadamiając właściwą osobę/osoby czy należy podać datę tej kontroli czy można podać przedział czasowy np. kontrolę dot. wykładania karmy dla zwierzyny w okresie np. do końca roku gospodarczego? Wówczas przy okazji wyjazdów w teren czy polowań członkowie KR mogliby patrzeć jaka jest sytuacja z dokarmianiem. To, że należy sporządzić protokół z tych czynności i przekazanie do Zarządu to oczywiste i zrozumiałe.
148501/08/2011Czy do komisji ważenia tuszy ZK może powołać tylko np. Łowczego i myśliwego kupującego tuszę?
148401/08/2011Czy członek koła zawieszony przez ZK na okres 1 roku w prawach do wykonywania polowań, który odwołał się od tej decyzji do WZ a WZ utrzymało karę ma prawo odwołania się do ZO?
147825/07/2011Proszę o wskazanie kompetencji (WZ czy ZK): 1. założenie i prowadzenie strony internetowej; 2. miejsce przechowywania sztandaru koła; 3. określenie komu (oprócz myśliwych koła) można przyznać odznakę koła; 4. dzierżawienie działek dla potrzeb koła; 5. typowanie szkół do współpracy; 6. czasookres wydawania i przedłużania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych; 7. organizacja balu myśliwskiego.
147725/07/2011Nasz myśliwy "narozrabiał", został ukarany (na własną prośbę odszedł z naszego Koła) po paru latach wystąpił z pismem do naszego Zarządu Koła o przyjęcie go w poczet myśliwych. Zarząd Koła odpowiedział negatywnie, ale wrzucił ten problem na walnym i to my musieliśmy przegłosować, czy go chcemy, czy nie, (nie przeszedł) i pytanie: czy on nie będąc naszym myśliwym miał prawo się odwoływać do Walnego i czy Zarząd po negatywnym rozpatrzeniu jego prośby, miał prawo wrzucić ten temat na WZ myśliwych?
147222/07/2011Na Walnym Zgromadzeniu nie zostało przyjęte sprawozdanie KR. Jak traktować uwagi zawarte w tym sprawozdaniu i w ogóle jaki jest dalszy los takiego sprawozdania? W jaki sposób KR powinna się ustosunkować do swojego sprawozdania, ponieważ powstał układ myśliwych, do których były poważne zastrzeżenia, z prezesem odnośnie głosowania?
146302/07/2011Czy ZK ma prawo podjąć uchwałę o zasadach wydawania odpłatnych upoważnień do polowania indywidualnego gościom?
145417/06/2011Jaki jest sposób postępowania na Walnym Zgromadzeniu (sprawozdawczym) jeżeli jeden z członków zarządu zrezygnował z pełnienia funkcji lub nie uzyskał absolutorium? We wcześniejszych wyborach członków Zarządu wybierano oddzielnie na każde stanowisko. Czy mimo, że nie ma tego w porządku obrad należy przeprowadzić wybory? Czy wybory całego Zarządu czy tylko na jedna funkcję? Czy inny członek Zarządu może kandydować na to zwolnione stanowisko?
145216/06/20111. Jeżeli KR po kontroli przed WZ nie udzieliła absolutorium jednemu z członków zarządu to czy WZ zatwierdzając wniosek KR głosuje jawnie czy tajne? 2. Jeżeli WZ zatwierdziło wniosek KR o nie udzieleniu absolutorium to automatycznie przestaje pełnić obowiązki czy nadal może pełnić obowiązki jeżeli nie padnie wniosek o odwołanie w/w i podanie nowego kandydata na to stanowisko.
144708/06/2011Czy słuszne jest rozumowanie, że na WZ głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ZK może być jawne dla poszczególnych członków. Dopiero gdyby 1/3 obecnych zgłosiła wniosek o głosowanie tajne to trzeba wybrać Komisję skrutacyjną do tego celu i głosować. Wcześniej nie ma celu powoływać takiej Komisji.
144506/06/2011Zarząd Koła podjął uchwałę o zobowiązaniu myśliwego do szacowania szkód łowieckich. Nadmieniam, że brak jest uchwał WZ koła regulujących te kwestie. Czy Zarząd Koła miał podstawę prawną podjąć taką uchwałę?
144003/06/2011Komisja rewizyjna ustaliła miejsce swoich obrad i kontroli kompleksowej koła w tym samym mieście w którym ma siedzibę koło łowieckie. Zarząd koła kwestionuje miejsce kontroli wyznaczone przez komisję rewizyjną. Zarząd koła oświadczył, że miejscem kontroli ma być domek myśliwski odległy 40 km od siedziby koła. Ponadto że komisja ma kontrolować cały zarząd jednocześnie, a nie poszczególnych członków zarządu koła. Na wyznaczone terminy kontroli nikt się nie stawił. Odmówiono również przekazania dla komisji rewizyjnej dokumentacji koła za pokwitowaniem. Co ma zrobić komisja rewizyjna?
142710/05/2011Przed WZ komisja powinna przeprowadzić kontrolę ZK i postawić wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium. Komisja Rewizyjna się rozsypała (min. rezygnacja z PZŁ). Czy może się odbyć walne bez kontroli KR? A może kontrolę powinna przeprowadzić Okręgowa KR?
142610/05/2011Z 3 osobowej Komisji Rewizyjnej Koła zrezygnował jej przewodniczący a zbliża się okres WZ. Czy pozostali dwaj członkowie mogą dokonać statutowych czynności kontrolnych ZK i wnioskowania o absolutorium członkom ZK?
poprzednia   8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.