strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
30.01.2005Propozycje do statutu

Korzystając z zaproszenia komisji statutowej i NRŁ, użytkownicy serwisu skierowali
do redakcji dziesiątki propozycji, które zostały przeze mnie uporządkowane i naniesione na tekst propozycji przekazanej do dyskusji. Statut NRŁ buduje taką konstrukcję Zrzeszenia, która pomijajac podmiotowość myśliwych, służy przede wszystkim sprawnej realizacji zadań ogólno-państwowych za nasze pieniądze, a sprawy dotyczące szeregowych członków realizuje gorzej niż dotychczas. Dlatego proponujemy zmiany korzystne przede wszystkim dla zwykłych myśliwych i na razie omówię je do Rozdz.XI.

W zadanaich Zrzeszenia przywramy zwalczanie kłusownictwa, nie wiadomo, czy celowo, czy przez przypadek pominięte. Dopisujemy również propagowanie w społeczeństwie łowiectwa i prowadzenie polityki informacyjnej. Przy niskiej edukacji przyrodniczej i łowieckiej, to jedne z najważniejszych zadań PZŁ. W postanowieniach ogólnych nakazujemy wpłatę wpisowego dopiero na koniec procesu przyjmowania do PZŁ, a nie już przy składaniu podania. Gwarantujemy również możliwość przynależności myśliwego do tego okręgu, w którym jest jego koło, a nie tylko na sztywno do okręgu w miejscu zamieszkania.

W prawach członków dopisujemy prawo do pełnej informacji o Zrzeszeniu i prawo członków
wyrażania opinii odnośnie wszystkich spraw dotyczących Zrzeszenia. Niby są to prawa oczywiste, ale pominięto je w propozycji NRŁ. W obowiązkach członków kasujemy zapis mówiący o wnoszeniu opłat, które mogłoby uchwalić walne zgromadzenie koła, jeżeli na takie opłaty nie pozwala ustawa oraz likwidujemy, i to w całym statucie, pojęcie koleżeńskości, jako nie definiowalne na gruncie prawa. Dopisujemy zaś obowiązek dbania o stan techniczny broni i optyki, bo bez tego nie ma etycznego polowania.

W sprawach członkowskich likwidujemy możliwośc narzucenia kołu stażysty przez ZO i nie dlatego, żeby utrudnić wstępowanie nowym członkom, tylko dlatego, że taki staż w kole, które i tak kandydata nie przyjmie na członka to fikcja i produkcja przyszłych myśliwych beż żadnego przygotowania praktycznego. Przywracamy możliwość skreślenia z PZŁ dopiero po 3 miesiacach zaległości, a nie już po jednym dniu i wydłużamy możliwy okres urlopowania do 5 lat, bo tak długo ważne pozostają uprawnienia łowieckie po zmianach ustawy. W zadanaich koła zmieniamy obowiązek organizowania szkoleń, bo to byłby pusty przepis, na podnoszenie wiedzy członków i kandydatów z zakresu łowiectwa, jako zadnie szersze i realizowalne w różnych formach. Dodajemy również propagowanie kynologii i sokolnictwa oraz
przeciwdziałanie szkodom łowieckim na uprawach rolnych, o czym staut NRŁ zapomniał.

W kołach likwidujemy obowiązek równoczesnego informowania i koła i ZO o tym, w którym kole płacimy składkę na PZŁ, bo koło może zbiorowo poinformować ZO, którzy jego członkowie płacą składkę PZŁ w tym kole. Kasujemy równiez niefortunny zapis, że stażysta w kole nie może podnosić wiedzy łowieckiej oraz doskonalić umiejętności strzeleckich. W zapisach o utracie członkostwa przywracamy możliwość skreślenia z koła dopiero po 3 miesiącach zadłużenia, z równocześnie dodanym warunkiem, że jeżeli członek uiści zaległośc w ciągu 14 dni, to uchwałę o skreśleniu uznaje się za niebyłą. Dodatkowo likwidujemy możliwość wykluczenia z koła za niekoleżeńskość, jako przepis nieprecyzyjny i przez to nagminnie nadużywany. W to miejsce wstawiamy prosty i jasny zapis, że 1/5 członków koła może zażądać od walnego zgromadzenia wyklucznia z koła danego członka, ale żeby uchwała taka była skuteczna, to 2/3 obecnych na walnym zgromadzeniu musi taką uchwałę w głosowaniu tajnym poprzeć.

W następnym rozdziale wymagamy, żeby zarząd przedstawił walnemu zgromadzeniu roczne sprawozdanie finansowe i bilans, bo jakimś dziwnym trafem zapisy o rocznych sprawozdaniach finansowych zginęły nie tylko z przepisów dot. koła, ale również z przepisów dot. zarządów okręgowych i ZG, tak jakby komuś zależało, żeby z wydawania naszych składek w ogóle się nie rozliczać. Dopisaliśmy również możliwość powoływania w kole członków honorowych, którzy w wielu kołach istnieją i nie można nagle takim członkom tytuł ten odebrać.

Zmieniamy również zapis, że to zarząd kołą ustala porządek obrad walnego zgromadzenia, bo tylko samo zgromadzenie może swój porządek obrad określać. Umożliwiamy też walnemu zgromadzeniu rozszerzenie proponowanego przez zarząd porządku obrad, ale z wyłączeniem spraw dotyczacych osobiściem jakiegokolwiek członka koła, żeby nie było możliwości rozszerzania porządku obrad o takie głosowania, które wykorzystując obecność pewnych członków, a nieobecnośc innych będą dla pewnych osób korzystne, a nigdy by nie przeszły, gdyby wszyscy członkowie koła wiedzieli, co będzie głosowane. Taką karkołomną nowość wprowadzała propozycja NRŁ, której zaakceptować nie można.

W propozycjach redakcji wnosimy o całkowite wykreślenie ograniczeń stawianych kandydatom do zarządu i komisji rewizyjnej koła, związanych z relacjami rodzinnymi i rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. To członkowie koła mają zdecydować, kto ich ma reprezentować, bo to ich pieniędzmi zarządza zarząd i to ich wybór ma określać, kto ten zarząd kontroluje. Wszystkie ograniczenia tego prawa, to nie tylko mieszanie się w sprawy demokratycznych decyzji wyborczych członków koła, ale napiętnowanie z góry, że każda relacja rodzinna między członkiem zarządu i komisji rewizyjnej oraz każdy prowadzący działalność gospodarczą w obszarze łowiectwa jest krętactwem i oszustwem, a więc osobom takim prawa wyboru do organów koła trzeba statutowo zabrać. Takie postawienie sprawy jest dla tych osób obraźliwe i dlatego te zapisy zdecydowanie wykreślamy, a jeżeli takie sytuacje w marginalnych sytuacjach wystąpią, to członkowie organów koła mogą być odwołani w każdym czasie.

Zmian wprowadzonych przez serwis jest więcej. Wszystkie można poznać na stronach serwisu. W niedługim czasie zaprezentujemy tam również cały tekst statutu z poprawkami naniesionymi w serwisie. Zapraszamy do wykorzystania tych propozycji w dyskusajch na walnych zgromadzeniach kół. Jeżeli propozycje te znajdą uznanie członków kół, którzy zechcą takiego właśnie statutu PZŁ jaki proponujemy, to prosimy wysłać do ZG swoje stanowisko, a serwis powiadomić jakie koło stanowisko takie do ZG wysłało. Na życzenie tych kół, o ich stanowisku poinformujemy użytkowników serwisu.

Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.